کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«آموزش زبان آلمانی»

فصل اول

icon rar

درس اول - این یک تصنیف است

آیکون رر

درس دوم - آهای تاکسی

درس سوم - هتل اروپا

درس چهارم - لطفا بفرمایید شما کی هستید؟

درس پنجم - این کار واقعا بی ادبانه است!

درس ششم - شما چکار می کنید؟

درس هفتم - تو موجود عجیبی هستی

درس هشتم - تو اهل کجا هستی؟

درس نهم - تو که این را می دانی!

درس دهم - اطاق خالی دارید؟

درس یازدهم - بازهم چنین اطاقی

درس دوازدهم - دانشجو یا دربان؟

درس سیزدهم - بفرمایید - کلید من

درس چهاردهم - شما که حتما به آخن می آیید؟

درس پانزدهم - نوارهای کاست را هم می فروشی؟

درس شانزدهم - امتحانش کنید!

درس هفدهم - چهار تا فنجان میشود چهار مارک!

درس هجدهم - نه اثاثیه ای ، نه بار و بنه ای

درس نوزدهم - میل دارم بخوابم

درس بیستم - شما مریض هستید؟

درس بیست و یکم - من در شهر اسن بودم

درس بیست و دوم - خانمش چی؟

درس بیست و سوم - این صدای کیست؟

درس بیست و چهارم - یک قهوه هم میل دارید؟

درس بیست و پنجم - پول بقیه را من می پردازم

درس بیست و ششم(آخر) - من شما را دعوت می کنم

ترجمه مکالمات درسها، فهرست لغات دروس ، خلاصه گرامر دروس و پاسخ تمرینات دروس