مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قاين از تأمين بخشي از جهيزيه يکي از فرزندان ايتام تحت حمايت کميته امداد شهرستان قاين توسط يکي از حاميان نيکوکار خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) خراسان جنوبي ، ضياءالدين فارابي افزود: يکي از حاميان  مبلغ 10.000.000 ريال جهت تأمين بخشي از جهيزيه فرزند معنوي خود کمک نموده است.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قزوين از اهداي اجاق گاز و يخچال به خانواده يک يتيم از سوي يک حامي خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، علي حيدري بيان داشت: يکي از حاميان اداره الموت غربي طي بازديدي که از خانواده يتيم تحت حمايت خويش داشت متوجه فرسوده بودن اجاق گاز و يخچال خانواده شد.
وي ادامه داد: اين....

معاونت حمايت وسلامت خانواده کميته امدادامام خميني (ره) استان مرکزي ازکمک3 ميلياردو 244ميليون ريالي  حاميان به حمايت ازخانواده هاي نيازمند  تحت حمايت طرح محسنين اين استان در6 ماهه نخست امسال خبرداد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي؛دکترمجيد مشهدي معاونت حمايت وسلامت خانواده کميته امدادامام خميني (ره) استان مرکزي ....

يک حامي گاليکشي 21 ميليون ريال براي تعميرات سرويس بهداشتي مسکن يتيمي کمک کرد
مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان گاليکش گفت: يک حامي براي تعميرات سرويس بهداشتي مسکن يتيمي در اين شهرستان 21 ميليون ريال اهداء کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، علي حسني اظهار داشت: توجه به نيازهاي ايتام در طرح اکرام ايتام مورد پيگيري....

کمک 50 ميليون ريالي يک حامي قمي به فرزندان معنوي خود
حامي نيکوکار قمي مبلغ 50 ميليون ريال به 5 يتيم تحت تکفل خود کمک نمود.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قم يکي از حاميان نيکوکار و خوشنام قم به اتفاق خانواده اش در ملاقات با فرزندان معنوي خود که در محل ستاد اجرايي اکرام ايتام برگزار گرديد ضمن تکريم ايتام و تجليل خانواد....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»