کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

 

اطلاعات جمعیتی استان

 1-جمعيت استان بر حسب شهري و روستايي 

بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران در آبان 1390، جمعيت استان 1074428 نفر بوده است كه از اين تعداد 82/8 درصد در نقاط شهري و17/2 درصد در نقاط روستايي سكونت داشته‎اند. در آبانماه سال 1390، جمعيت اين استان 1/4 درصد از جمعيت كل كشور را دارا بوده است.

 

شهرستان

جمع

شهری

روستایی و غیر ساکن

جمع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

اردکان

77758

42723

35035

32935

30669

9788

4366

طبس

69658

35362

34296

21833

21286

13529

13010

خاتم

35158

18310

16848

11036

10221

7274

6627

صدوق

33192

17785

15407

9681

8895

8104

6512

ابرکوه

46662

23974

22688

16130

15246

7838

7432

میبد

82840

43510

39330

37915

35478

5595

3852

یزد

582682

297546

285136

280521

270383

17025

14753

مهریز

44126

22552

21574

14557

13926

7995

7648

تفت

45145

22916

22229

8796

8541

14120

13688

بافق

41876

21217

20659

17184

16698

4033

3961

بهاباد

15331

7669

7662

3849

3803

3820

3859

کل استان

1074428

553564

520864

454437

435146

99121

85708

 

2-جمعيت استان بر حسب جنسيت‌

از كل 1074428 نفر جمعيت استان‌، تعداد 553564 نفر (51/5درصد) مرد و تعداد 520864 نفر (48/5 درصد) زن بوده‌اند كه در نتيجه ‌نسبت جنسي برابر 106 به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن 106 نفر مرد وجود داشته است‌.

 

3- جمعيت استان بر حسب طبقات سني‌

از جمعيت استان 24/86 درصد در گروه سني كمتر از 15 ساله‌، 68/88 درصد در گروه سني 15-64 ساله 6/1 درصد در گروه سني‌‌65 ساله ‌و بيشتر قرار داشته‌اند و بقيه‌ نامشخص‌ بوده است‌.

 

 

اطفال كمتر

از یكسال

نوباوگان

1-5 ساله

كودكان

6-10

ساله

نوجوانان 11-14 ساله

جوانان 15-24

ساله

میانسال

25-64 ساله

بزرگسالان 65 سال و بیشتر

نامشخص

تعداد

19949

99118

84522

63484

209198

530873

65594

1690

درصد

1/86

9/23

7/86

5/9

19/47

49/41

6/11

0/16

 

 

4- جمعيت استان بر حسب دين

از كل‌ جمعيت استان‌ تعداد 1065832 نفر (99/2 درصد) مسلمان و تعداد 8596 نفر (0/8 درصد) ساير اديان بوده است.

 

5- جمعيت استان بر حسب وضع زناشويي

در بين جمعيت 10 ساله و بيشتر نقاط شهري استان29/96 درصد از مردان و32/60  درصد از زنان "حداقل يك بار ازدواج كرده بودند".

اين نسبت در نقاط روستايي براي مردان 30/30 درصد و براي زنان 31/37 درصد بوده است.

نسبت افــراد "هــرگز ازدواج نكرده" در جمعيت 10 سـاله و بيشتر، در نقاط شـهري بــراي مــردان                

21/78درصد و براي زنان15/15 درصد و در نقاط روستايي براي مردان23/17 درصد و براي زنان 14/41درصد بوده است.

متذكر مي‌گردد اختلاف جمع درصد‌ها مربوط به تعداد نفراتي است كه وضعيت تأهل خود را اظهار نكرده‌اند.

 

6- جمعيت استان برحسب سواد و آموزش

از جمعيت 10 سال و بيشتر استان 88  درصد باسواد بوده‌اند كه نسبت باسوادي در بين مردان 54/1 درصد و در بين زنان 45/9  درصد بوده است.

اين نسبت در نقاط شهري براي مردان 53/5 درصد و براي زنان 46/5 درصد و در نقاط روستايي براي مردان56/6 درصد و براي زنان 43/3  درصد مي‌باشد.

 

7- جمعيت استان برحسب وضع فعاليت

در اين استان از جمعيت 10 ساله و بيشتر 35/6درصد فعال بوده كه 93/8 درصد شاغل و 6/2 درصد بيكار جوياي كار مي‌باشند.

همچنين 64/4 درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر استان غيرفعال بوده‌اند كه از اين مجموع 34/5 درصد محصل، 43/5 درصد خانه‌دار، 16/3 درصد داراي درآمد بدون كار و 5/7 درصد مابقي ساير و اظهار نشده بوده‌اند.