کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تعداد واحدهای امداد استان یزد

تعداد واحدهاي خدمات‌‌ رساني كمیته ‌امداد امام‌ خمینی (ره) این ‌‌استان در پايان سال 93تعداد 38واحد بوده است كه تفصيل آن در جدول زير ارائه شده است.

تعداد واحدهای كمیته امداد استان در پایان سال 1393

 

كل واحدهای امداد

دفتر ستادی

مدیرست شهرستان

اداره

نقاهتگاه

اردوگاه

كارگاه خودكفایی

خوابگاه دانش‌آموزی

كانون فرهنگی

سایر واحدها

تعداد واحدها

55

1

10

5

-

1

6

-

7 31
 

اطلاعات كاركنان

در پایان سال 93تعداد 289نفر با كمیته امداد اين استان همكاری داشته‎اند.

تعداد 271  نفر از كاركنان اين استان مرد و تعداد 18نفر الباقي زن بوده‌اند.

تعداد كاركنان استان در پایان سال 93

 

كاركنان

مرد

زن

جمع

رسمی

قراردادی

مأمور بخدمت

كل استان

289

254

35

0

271

18