کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

كمكهاي مردمي و صدقات

كمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور یاری رساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت صحیح انگیزه كمكهای مردمی، انفاقات و صدقات، اقدام به جلب مشاركتهاي مردمي نموده است. در اين رابطه با افتتاح حسابهاي شماره 3333 بانكهای ملی، ملت، صادرات و سپه، امكان مشاركت ملت نوعدوست و مسلمان ایران در امر رسیدگی به محرومان و اجراي طرحهاي فقرزدايي را فراهم نموده است.

رقم كل درآمدهای اختصاصی كمیته امداد این استان در سال 93(با احتساب وجوهات امانی) مبلغ292 میلیارد ریال بوده است كه تفصیل آن در جدول ذیل ارائه شده است.

 

توزیع انواع درآمدهای اختصاصی در سال 1393

   مبلغ: به هزار ریال

 

جمع‎ كل درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی

درآمدهای اختصاصی

وجوهات امانی

جمع

درآمدهای محلی

كمكهای مردمی

و سازمانها

صدقات

كل استان

291564309308

69302777304

4533444330

2939362358

61829970616

222261532004

 

در پایان سال 93تعداد182277 عدد صندوق صدقات بین مردم، نهاد‎ها، سازمانها توزیع و یا در مراكز عمومی نصب گردیده است.

در ایـن استان در سال 93بطـور متوسط از هــر صندوق اعم از بزرگ، متـوسط و كوچـك مبلغ 339/209ريال صدقات حاصل شده است.

لازم به ذکر می باشد درامد های انتظامی این استان به مبلغ 339995426816 ریال می باشد.

 

مبلغ درآمدهای اختصاصی طی سالهای مختلف از محل صدقات