کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برنامه کمک به امر ازدواج نیازمندان

 

امام صادق (ع‌) :

كسی كه وسایل ازدواج شخص مجردی را فراهم سازد تا اینكه ازدواج نماید از كسانی است كه خداوند روز قیامت با نظر لطف و رحمت به او نگاه میكند.

                                                            (وسایل الشیعه‌، ج 14، ص 26)

در دین مبین اسلام محبوبترین بنا و بهترین اقدام‌، ازدواج و مساعدت مالی در این زمینه ذكر شده و متقابلاً از كسانیكه از ازدواج‌ خودداری نمایند بعنوان بدترین افراد یاد شده است‌.

كمیته امداد امام خمینی(ره) از سال 1370 كمك به ازدواج و تهیه جهیزیه نوعروسان مورد حمايت را جزء برنامه‌هاي حمايتي خود قرار داده است.

در همین رابطه طی سال 93 كمیته امداد این استان نسبت به تأمين جهيزيه تعداد 632 نوعروس و زنان ازدواج مجدد كرده و پرداخت موردي كمك هزينه ازدواج به تعداد 75 نفر اقدام نموده است.

 

تعداد افرادیكه طی سال 1393جهیزیه یا كمك هزينه ازدواج دریافت نموده‎اند.

 

تعداد كل  افرادیكه جهیزیه یا كمك ازدواج گرفته‎اند

تعداد نوعروسانی كه جهیزیه گرفته‎اند

 

تعداد افرادیكه بصورت موردی كمك دریافت كرده‎اند

تعداد زنان ازدواج مجدد كرده

کمک به ازدواج فرزاندان ذکور خانواده های تحت حمایت

كل استان

707

462

75

60 110
 

 

در مجموع در سال 93 مبلغ9/348میلیارد ریال بمنظور كمك هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه در اختیار مزدوجین نیازمند این استان قرار گرفته است كه مبلغ 4/140  میلیارد ریال از منابع عمومی و5/208 میلیون ريال توسط افراد خیر و سازمانها و درآمدهاي اختصاصي و ساير منابع تأمین شده است.

 

تعداد افراد کمک هزینه ازدواج یا جهیزیه گرفته طی سالهای مختلف

 

 

برنامه پرداخت وام های ضروری به نیازمندان ( قرض الحسنه)

كمیته امداد امام خمینی(ره) این استان بمنظور گشایش مشكلات كاری و زندگی مردم نیازمند، در حد توان و امكانات خود اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه می‎نماید.

در این رابطه در سال 1393مبلغ 65 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به تعداد3389خانوار پرداخت گردیده است‌ كه ‌اطلاعات تفصيلي آن در جدول ذیل ارائه شده است.

 

وام قرض الحسنه پرداختی طی سال 1393

                                                                                                                     مبالغ: به هزار ریال            

 

جمع كل

از محل منابع امداد

از محل تسهیلات بانکی

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

كل استان

3389

65186528

3389

65186528 43

1350000

 

 میزان 2 درصد از تعداد كل وامهای قرض الحسنه پرداختی طی سال به این استان اختصاص داشته است.

 

برنامه  بیمه اجتماعی نیازمندان  

در اجرای اهداف و جهت گیری های ناظر برتغییر رویه حمایتهای این نهاد از روش ارائه خدمات حمایتی مستمر به خدمات حمایتی غیر مستمر با رویکرد بیمه های اجتماعی و ارتقاء سطح رفاه ،منزلت و عزت نفس خانواده های جامعه  هدف نسبت به توسعه بیمه های اجتماعی به عنوان یک خدمت هدفمند و زماندار و یکی از راههای خروجی مددجویان از چرخه حمایت توجه ویژه گردید که دراین راستا با پرداخت حق بیمه و سرانه درمان کلیه زنان سرپرست خانوار شهری و مجریان طرحهای خودکفایی زیر 50 سال که از تاریخ 1/1/88 سابقه پرداخت بیمه نداشته اند به صندوق تامین اجتماعی معرفی و تحت پوشش بیمه درمان آن صندوق قرار می گیرند . این استان در سال 93 مبلغ 32/700 میلیارد ریال جهت تعداد 5019نفر به همراه خانواده ایشان  اختصاص داده است .

برنامه امنیت تغذيه

برنامه امنیت تغذيه كودكان زير 6 سال از سال 1379 با هماهنگي و همكاري دفتر بهبود تغذيه وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت آزمايشي در استانهاي اصفهان، مازندارن و هرمزگان با هدف كمك به بهبود تغذيه كودكان زير 6 سال خانواده‌هايي كه صرفاً در اثر فقر دچار سوء تغذيه شده‌اند اجرا گرديد. طرح فوق در سال1393 نيز با همكاري دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت در اين استان نيز اجرا شد كه در اين سال تعداد 1358كودك زير 6 سال شامل 224نفر فرزندان مددجويان مورد حمايت امداد و 1134نفر كودكان خانواده‌هاي غيرمورد حمايت مورد حمايت قرار گرفته‌اند.

از مجموع 1358 نفر كودك زير 6 سال تعداد 789 نفر ساكن در مناطق شهري و 569نفر ساكن در مناطق روستايي بوده‌اند.

هزينه اين طرح در سال 93 مبلغ 9/33 ميليارد ريال بوده است كه از محل بودجه امداد و سایر منابع تأمين و پرداخت شده است.