کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برنامه تامین مسکن نیازمندان

1- تأمين مسكن مددجويان

كمیته امداد امام خمینی(ره) مسئله تأمین مسكن مددجویان و نیاز به سرپناه و محلی امن برای آسایش و گذران زندگی را همواره مدنظر داشته و در كنار سایر خدمات خود در این خصوص نیز فعالیتها و خدمات قابل توجهی داشته است.

طی سال 93 مبلغ 11/2 میلیارد ریال شامل 4/19  ميليارد ريال ازمنابع عمومی و 7/01ميليارد ريال از درآمدهاي اختصاصي صرف احداث، تعمیر، بازسازی و تكمیل تعداد 764 واحد مسكن مددجويان شده است كه عبارتند از:

ـ مبلغ 5/15میلیارد ریال بمنظور احداث و خريد، تعداد 92 واحد مسكونی مددجویان

ـ مبلغ  6/05 میلیارد ريال بمنظور تعمير، بازسازي و تكميل تعداد 672واحد مسكوني مددجويان

2- تأمين فضاي خودكفايي

از آنجايي كه برخي از طرحهاي خودكفايي و اشتغال زايي كه براي مددجويان مورد حمايت به اجرا گذاشته مي‌شود مثل طرحهاي دامداري، پرورش طيور و... نياز به فضاي مناسب دارد اين نهاد از سال 1370 به بعد اقدام در جهت ايجاد فضاي خودكفايي را جزء برنامه‌هاي كاري خود قرار داده است براين براساس طي سال 93 مبلغ 400میلیون ريال صرف احداث تعداد 12 واحد فضاي خودكفايي براي مددجويان شده است.