کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آدرس پست الکترونیک واحدهای سازمانی امداد استان یزد

نام واحد

E-mail

عمومی

yzd@emdad.ir

 فناوری اطلاعات

yzd-sit@emdad.ir

خود کفایی

Yzd-ssf@emdad.ir

درمان و امور بیمه

yzd-tre@emdad.ir

روابط عمومی

yzd-prp@emdad.ir

دبیر خانه

yzd-ofc@emdad.ir

حمایت خانواده

yzd-fas@emdad.ir

مالی و پشتیبانی

yzd-foc@emdad.ir

مشارکت های مردمی

yzd-prt@emdad.ir

امور فرهنگی

yzd-cul@emdad.ir

نظارت و بازرسی

yzd-mpc@emdad.ir

اداره حمایت های اجتماعی

yzd-spo@emdad.ir

گزینش

yzd-sc@emdad.ir

قائم مقام استان

yzd-dpt@emdad.ir

تدارکات

yzd-smo@emdad.ir

پذیرش و مدد کاری

yzd-gra@emdad.ir

مدیریت بحران

yzd-drw@emdad.ir

مدیریت برنامه ریزی وفناوری اطلاعات

yzd-pitm@emdad.ir

اداره امار و برنامه ریزی

yzd-pls@emdad.ir