کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

    

مدیریت شهرستان بافق   کد استان035

ردیف

واحد

شماره تلفن مستقیم

شماره فاکس

1

تلفنخانه

42 – 32437041

 

2

مدیر شهرستان

32437040

32437040

3

معاون توانمندسازی

32437047

 

4

معاون اداری مالی

32437046

 

5

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی

32437044

32437044

6

امور فرهنگی و مشاوره

32437460

 

7

اکرام ایتام

32437048

32437048

8

دبیرخانه

 

32437045

9

درمان

32437043

 

10

فناوری اطلاعات

32437043

 

مدیریت شهرستان اردکان   کد استان035    

1

امور اداري(تلفنخانه)

32222320 - 32224045

 

2

مدير

32228120

32228120

3

معاون توانمند سازي

32236330

 

4

معاون مالي و اداري

32228130

32228130

5

فرهنگي وآموزش

32234320

 

6

خودکفايي و اشتغال

32237929

 

7

معاون مشارکتهاي مردمي

32221811

 

8

برنامه ريزي و فناوري اطلاعات

32234220

 

9

ايتام اکرام

32237173

32237173

10

آموزش خانواده/مشاوره

32232210

 

11

امورمالی(وصول اقساط)

32237172

 

مدیریت شهرستان مهریز    کد استان 035

1

تلفنخانه

32523300-32523301-32529696

32520190

2

مدیریت شهرستان

32530979

32530979

3

خودکفایی

32530240

 

4

اکرام

32530077

32530077

5

مشارکتهای مردمی

32530916

 

6

معاونت مالی اداری

32520190

 

7

آمار و فناوری اطلاعات

32530915

 

8

مشاوره

32531552

 

9

کانون فرهنگی

32531882

 

 

           

مدیریت شهرستان میبد    کد استان035

ردیف

واحد

شماره تلفن مستقیم

شماره فاکس

1

تلفنخانه

68 – 32356266      و   32351811

 

2

مدیریت

32356269

 

3

معاون مالی

 

32356535

4

مشارکتهای مردمی

32357545

 

5

طرح اکرام

32356537

 

6

مشاوره

32356536

 

7

کانون فرهنگی

32357183

32357182

مدیریت شهرستان ابرکوه   کد استان035

1

دبیرخانه و تلفنخانه

32820244  -  32827117

 

2

مدیریت

32823027

32823027

3

معاون توانمندسازی

32828965

 

4

معاون اداری مالی

 

32829554

5

فناوری اطلاعات

32821594

 

6

فرهنگی

 

32829648

7

خودکفایی

32829799

 

8

مشارکت ها

32828695

32828695

9

مشاوره

32828691

 

10

اداره بهمن

32874110

 

11

کانون شهید چمران

32828140

32828895

 

مدیریت شهرستان خاتم   کد استان 035

1

تلفنخانه

32572135 – 32572800 - 32574103

 

2

مديريت

32572906

32572906

3

اشتغال و خودکفایی

32571380

 

4

معاون اداری مالي

32571055

32571055

5

اکرام ایتام

32571480

32571480

6

مشارکتهای مردمی

32571952-32571381

32571952

7

زکات

32571953

 

8

مشاوره

32571481

 

9

اداره مروست

32582437-32584141

32584450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

مدیریت شهرستان بهاباد   کد استان 035

ردیف

واحد

شماره تلفن مستقیم

شماره فاکس

1

تلفنخانه

32472035  -  32472550      

 

2

مدیریت

32471615

32471615

3

معاون توانمندسازی

32470945

 

4

معاون اداری مالی

32471151

32471151

5

معاون مشارکتها

32471811

 

6

اشتغال و خودکفایی

32471152

32471152

7

اکرام ایتام

32470944

 

8

فناوری اطلاعات

32470945

 

9

امور وام

32470235

 

10

امور فرهنگی

3247094

 

اداره منطقه2 یزد   کد استان035

1

تلفنخانه

36256080-36256222-36304990

 

2

رییس اداره

36250046

36250046

3

معاون توانمندسازی

36215531

 

4

معاون اداری ومالی

36203101

36203101

5

کارشناس امور اداری وپشتیبانی

36204170

36204170

6

معاون مشارکتهای مردمی

36304714

36304714

7

کارشناس مشارکتها

36304713

 

8

کارشناس زکات

36201144

 

9

مشاوره

36304091

 

10

مسکن و ساختمان

36304862

 

11

آمار و فنآوری اطلاعات

36215542

 

12

کارشناس مسئول اشتغال

36203536

36203536

13

کارشناس مسئول فرهنگی

36304860

 

14

امور دانشجوئی

36304861

36304861

15

اموروام

36304090 -36303600 -  36201500- 36305354

36304090

16

کارشناس مسئول مددکاری

36304711

 

17

کارشناس مددکاری

36203100

 

18

کانون غدیر

36251775

36251775

نیر و گاریزات   کد استان 035

20

اداره گاریزات

32672231

32672231

21

رئیس اداره نیر

32656751

32656751

 

 

اداره منطقه یک یزد   کد استان 035

ردیف

واحد

شماره تلفن مستقیم

شماره فاکس

1

تلفنخانه

36270429-36261419

 

2

رئیس اداره منطقه یک

36227766

36227766

3

معاون حمایت

36228955

36228955

4

مشارکت

36224061

 

5

مددکار

36228353 – 36225085 – 36228959 - 36264166

36228959

 

مدیریت شهرستان تـفـت   کد استان 035

1

مدیریت

32635044

32635044

2

معاون اداری مالی

32632190

32632190

3

رئیس اداره تفت

32634034

32634034

4

مشارکتهای مردمی

32635850 - 32635477

32635477

5

امور فرهنگی

32634095

32634095

6

آمار و اطلاعات

32635150

 

7

اکرام ایتام

32635045

32635045

8

مسوول زکات

32635851

 

9

مشاوره

32634096

32634096

10

شبکه دولت

32635928

 

 

مرکز نیکوکاری قدس

32635815

32635815

 

 

 

 

 

مدیـریت شهرستان اشکـذر   کد استان 035

1

تلفنخانه

32723200 - 32724300

 

2

مدیریت

32725554

32725554

3

معاون حمایت

32727188

 

4

معاون اداری مالی

32727776

32727776

5

معاون مشارکتهای مردمی

32727045

 

6

کارشناس وام

32727776

32727776

7

اشتغال و خودکفایی

32727440

 

8

عمران و ساختمان

32727440

 

9

زکات

09133735334

 

10

اکرام ایتام

32727046

32727046

11

مشاور

32726668

 

12

شعبه اشکذر

35272387-09133562084