کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« طرح نوسازي مسکن روستايي »

 دستورالعمل اجرائي طرح بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني روستائي

مراحل اجراي طرح:

ماده 1- در شيوه 4-1 پس از احراز توانائي مددجو نسبت به انجام طرح توسط وي ، طي مكاتبه اي با بنياد مسكن شهرستان معرفي انجام ميگردد. 

تبصره 1 : احراز توانائي به اين معني كه توسط شاخه امكان احداث از طريق مددجو راساً محقق گردد. 

تبصره 2 : در حين اجرا ، چنانچه مددجو مبادرت به افزايش متراژ نمايد ، احراز توانائي وي از سوي شاخه ضروري بوده و چنانچه توانائي مددجو محرز نشود ، طي مكاتبه اي با بنياد از ادامه كار وي جلوگيري بعمل آيد. 

ماده 2- اخذ وام در شيوه 4-1 از طريق خود مددجو و به نام وي ميباشد. 

ماده 3- در شيوه 4-2 پس از تعيين ليست مددجويان داراي الويت براساس سهميه شاخه ، جهت تشكيل پرونده طي ليستي به بنياد مسكن شهرستان معرفي ميگردند. ضروري است مقدمات انجام كار شامل تشكيل پرونده براساس مدارك مورد نياز بنياد و بانك در اسرع وقت در كليه شاخه ها اقدام گردد.

ماده 4- در شيوه 4-3 مشابه شيوه 4-2 عمل ميگردد. (معرفي مددجويان طي ليستي به بنياد مسكن جهت تشكيل پرونده).

ماده 5- اخذ وام در شيوه 4-2 به نام مددجو و طبق توضيحات مندرج در بند 5 صفحه 7 آيين نامه طرح مذكور ميباشد. 

ماده 6- اخذ وام در شيوه 4-3 مستقيماً به نام امداد تحت عنوان « مجموعه ساز» يا « انبوه ساز» در قالب قرارداد مشاركت مدني صورت مي گيرد. 

تبصره 3- در شيوه هاي 4-2- و 4-3 اخذ وكالت عادي از مددجو مبني بر تفويض احداث واحد مسكوني توسط امداد ضروري است . 

تبصره4 :بمنظور پيشگيري ازمشكلات احتمالي درشيوه4-3 قبل ازهرگونه اقدام جهت احداث مسكن، ضروري است اسناد مورد نياز بنياد و بانك، توسط مددجو تنظيم و اخذ گردد. 

ماده 7- در شيوه هاي 4-2 و 4-3 به ازاي هر واحد مسكوني تا سقف يك ميليون ريال ( در دو مرحله) بمنظور تأمين هزينه هاي اوليه (سفته ، تشكيل پرونده و ... ) از سوي امداد مركز پرداخت مي گردد. (پس از تشكيل پرونده در بنياد مسكن و ارسال اسامي، مرحله اول اقدام و مرحله دوم پس از اتمام فونداسيون پرداخت ميشود).

تبصره 5 : در شيوه 4-1 مبلغ ياد شده پس از اتمام ساخت واحد و ارسال گزارش مربوطه به مركز تأمين خواهد شد.

 

نقشه و پروانه :

ماده 8- جهت احداث واحدها در صورت عدم وجود آورده ، از نقشه هاي جديد تيپ 2 (اطاق + حمام + آشپزخانه + سرويس بهداشتي ) ابلاغي مركز كه به تصويب بنياد مسكن رسيده استفاده ميگردد . نقشه هاي اجرائي از سوي اداره مسكن و ساختمان استان مهمور گرديده و جهت اخذ پروانه بهمراه مدارك ديگر ( مالكيت زمين ، فرم تعهد ناظر امداد و ...) به بنياد مسكن تحويل ميگردد.

ماده 9- در روش 4-1 چنانچه مددجو امكان مالي جهت تأمين ساخت متراژي مازاد بر متراژ تيپ 2 را داشته باشد ، پس از احراز توانائي مالي وي ، نقشه مورد نياز (افزايش متراژ به ميزان آورده مددجو ) ممهور گرديده و به همراه مدارك لازم به بنياد مسكن تحويل ميگردد. 

تبصره 6 : در تمامي روشهاي فوق الاشاره ، درخواست مكتوب مددجو مبني بر نياز به احداث و روش اجرائي كار اخذ و در پرونده ضبط گردد. 

تبصره 7 : ناظرين امداد ، موظف به رعايت كامل نقشه هاي مصوب بوده و لازم است از اعمال نظريه هاي شخصي و توصيه اي پرهيز نمايند. 

 

شيوه اجرا :

ماده 10- در روش 4-1 پيمانكار مستقيماً از سوي مددجو انتخاب و ضوابط بنياد مسكن در انتخاب پيمانكار و ناظر از سوي مددجو رعايت مي گردد . 

ماده 11- در روش 4-2 پيمانكار از سوي امداد شاخه انتخاب و با استفاده از فرم بدون آرم با وي عقد قرارداد ميگردد . 

ماده 12- در روش 4-3 پيمانكار از سوي امداد شاخه انتخاب و با استفاده از فرم بدون آرم با وي عقد قرارداد ميگردد.

نظارت در روش هاي 4-2 و 4-3 طبق مواد 14 و 13 مي باشد :

ماده 13- به ازاي هر (50-30) پرونده متناسب با پراكندگي و شرائط واحدهاي هر شاخه كه منجر به احداث ساختمان گردد ، جهت هدايت ، پرونده سازي ، هماهنگي ، پيگيري مراحل اخذ وام، اجراي كار ونظارت برعمليات ساختماني،يك نيروي فني ماهر با حق الزحمه حداكثر 2% هزينه هاي ساختماني بكار گرفته ميشود (درقالب فرمهاي نظارتي مربوطه) . 

تبصره 8 : در صورت كم بودن تعداد متقاضيان (زير 30 خانوار) امور از طريق متصدي عمران شاخه طبق روال انجام مي پذيرد. چنانچه شاخه فاقد متصدي عمران باشد با استفاده از يك نيروي فني ماهر طبق ماده فوق اقدام گردد.

ماده 14- به ازاي هر 5 نيروي ناظر ، يك نيروي متخصص با حق الزحمه 5/. % هزينه هاي ساختماني در اداره مسكن و ساختمان استان جهت هماهنگي و نظارت عاليه بكار گرفته ميشود ( در صورت عدم جوابگوئي پرسنل اداره مسكن و ساختمان استان). 

ماده 15- تهيه وسيله اياب و ذهاب ناظرين در تمامي موارد بعهده ناظرين ( در شاخه و در دفتر استان ) خواهد بود . 

ماده 16- ناظرين موظف به كنترل بر حسن اجراي كار توسط پيمانكاران بلحاظ مسائل فني ، كيفيت مصالح و ... مي باشند. 

 

معافيتهاي قانوني : 

ماده 17- طبق تبصره هاي قانون بودجه كل كشور ، مددجويان امداد از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه و اخذ انشعابات مسكن معاف ميباشند. 

بازپرداخت اقساط و ضمانت : 

ماده 18- در حال حاضر بازپرداخت اقساط در تمامي روشها بعهده مددجو بوده ، ليكن در صورت تغيير شرائط در طول اجراي طرح و حصول امكانات جديد ، مراتب در زمان مقتضي به اطلاع خواهد رسيد. 

ماده 19- مطابق توافق بعمل آمده با بنياد مسكن مراحل پرداخت وام از سوي بانكها ، نحوه بكارگيري ناظرين و تهيه تقشه ها بشرح موافقتنامه پيوست به شماره 7268 مورخ 31/2/85 مبناي كار خواهد بود. 

اين دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تصويب و از زمان ابلاغ لازم الاجراست. 5-0307-3

 

آيين نامه طرح بهسازي و نوسازي واحدهاي مسکوني روستايي

مقدمه

مسکن بعنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي بشري همواره از سوي دولتها مورد توجه بوده و بخش عمده اي از منابع (مالي ، انساني ، مواد و مصالح ، مديريتي...)کشورها را به خود اختصاص مي دهد. در حال حاضر نيز اين نياز علي الخصوص در مورد اقشار محروم و آسيب پذير جزء پيچيده ترين مسائل جوامع مي باشد .از سوي ديگر با توجه به اينکه کشور ما از حيث بلاياي طبيعي يکي از پر حادثه ترين کشورهاي دنياست، تهيه مسکن مقاوم براي اقشار ضعيف جامعه همواره از دغدغه هاي اصلي خدمتگزاران نظام بوده و هست تا با اتخاذ سياستها و تدابير مناسب حتي الامکان خسارات ناشي از اين حوادث کاهش يابد.

کميته امداد امام خميني (ره) نيز براساس وظيفه حمايتي خود ، نياز مسکن مددجويان تحت حمايت خود را مورد دقت قرار داده وبا استفاده از امکانات بودجه اي دولتي و کمکهاي مردمي و درآمدهاي اختصاصي نهاد با تمام توان ، در راستاي رفع اين نياز تلاش نموده ، ليکن با توجه به گستردگي محروميت و محدوديت منابع فاصله زيادي تا رفع نياز کامل مسکن مددجويان وجود دارد.

اکنون با توجه به سياستهاي محروميت زدايي و عدالت گستري دولت خدمتگزاردر راستاي تصويب نامه هاي شماره 47081/ت34052 ه مورخ 11/8/84 و شماره 1522/ت30846 ه مورخ 3/2/84 و توافق بعمل آمده با بنياد مسکن انقلاب اسلامي (مجري طرح) مندرج در نامه شماره 128954/5120 مورخ 21/ 12 /84 و توافقنامه پيوست، زمينه اي فراهم گرديده تا با اجراي طرح بهسازي مسکن مددجويان روستايي با استفاده از تسهيلات وام نسبت به بازسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسکوني روستايي اقدام گردد.قطعاً اين طرح سبب کاهش خسارات احتمالي بعد از وقوع حوادث شده و از کشته شدن مردم و بروز ناهنجاريهاي اجتماعي شديد حاصله، به ميزان بسيار زيادي خواهد کاست1- اهداف طرح

اهداف عمد ه از اجراي اين طرح بشرح ذيل مي باشد:

· کمک به مقاوم سازي بافتهاي مسکوني فرسوده روستايي

· پيشگيري از ناهنجاريهاي حاصل از وقوع حوادث در خانواده ها و جلوگيري از صرف هزينه هاي تحميلي غير قابل بازگشت(که بخشي از اين ناهنجاريها قابل جبران نيست).

· کاهش خسارات جاني و مالي ناشي ازحوادث غير مترقبه.

· بهبود وضعيت و ايجاد مسکن مناسب براي مددجويان تحت حمايت و تسريع در تحقق برنامه هاي رفع نياز مسکن محرومين.

· کمک به بهبود وضعيت اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و بهداشتي خانواده هاي تحت پوشش.

· ايجاد اشتغال در روستاها در امر ساخت و ساز.

· ترغيب خانواده ها به سکونت در روستا و جلوگيري از مهاجرت به شهرها و مشکلات عديده مترتب بر آن.


 

2- منابع مالي

منابع مالي پيش بيني شده جهت اجراي هر واحدمسکوني اين طرح بشرح ذيل مي باشد:


2-1 – استفاده از تسهيلات وام بلند مدت بانکي طرح (در حال حاضر به ازاي هر واحد مسکوني مبلغ 000/000/50 ريال با کارمزد 5% ) ، که در هر بخش يا شهرستان با معرفي خانواده ها توسط امداد همان شاخه تامين و تخصيص خواهد يافت.

2-2 – استفاده از آورده مددجو در صورت امکان و کمک خيرين.

تذکر 1: نحوه ثبت هزينه ها و اخذ وام در دفاتر مالي و چگونگي آن، توسط معاونت مالي و پشتيباني طي دستورالعمل جداگانه اي ابلاغ خواهد شد.

چنانچه حسب ضوابط و شيوه هاي مختلف اتخاذ شده جهت کار (که متعاقباً توضيح داده خواهد شد) و يا نقشه هاي مورد استفاده ، روش اجرا و ........ نياز به انجام عملياتي نظير پي سازي (قبل از اخذ وام) و يا تکميل برخي عمليات نازک کاري پس از دريافت تمامي مراحل وام اجتناب ناپذير باشد؛ وجود آورده مددجو ضروري است. ليکن اصل بر انجام عمليات ساختماني در راستاي فراهم شدن شرائط بهره برداري مي باشد.

لازم به ذکر است امداد در صورت امکان و بنابه صلاحديد و تشخيص اولويتها نسبت به مساعدت در اين زمينه اقدام خواهد نمود؛ ليکن تعهدي در اين زمينه متوجه امداد نمي باشد.

تذکر 2 : موارد مطروحه فوق الذکر در صورت عدم ايجاد شرائط خاص در کشور : تورم شديد ، کمبود مصالح ساختماني و ... در سقف اعتبار وام اجراي طرح قابل تحقق خواهد بود.3- ميزان سهميه طرح

با توجه به سياستها و برنامه هاي دولت ، سهميه هاي ساليانه طرح مذکور براي هر استان از سوي مجري طرح (بنياد مسکن) تعيين و در اين راستا با پيگيري جدي مدير کل محترم امداد استان در جلسات استاني ( فيمابين بنياد مسکن استان، امداد استان، ...) ، سهم امداد آن استان بر اساس ميزان درصد مصوب مشخص و سپس براساس نياز، توان و ظرفيت شاخه ها ازسوي استان (درراستاي سياستها و ضوابط مندرج در ابلاغيه بودجه ساليانه اين حوزه) توزيع و اقدام مي گردد.

بديهي است در جهت احقاق حقوق محرومين ، تلاش و پيگيري عزيزان بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود.


 

4- شيوه كار

با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد مسكن انقلاب اسلامي (دستگاه مجري طرح) ولحاظ شرايط خاص خانواده هاي تحت حمايت اين نهاد سه شيوه عمده بنابر مقتضيات جهت اجراي طرح در شاخه پيشبيني گرديده كه ذيلا بدان اشاره مي گردد :


4-1 - هر يك از خانواده هاي تحت پوشش متقاضي ، راساً باهماهنگي امداد اقدام به اخذ وام و احداث ساختمان نمايند.


در اين شيوه ، اجراي دقيق نکات ذيل الزامي است:


· احراز توان اجراء توسط مددجو از سوي شاخه ضروري است.

· شناسائي واولويت بندي مددجويان متقاضي ابتدائا بايستي از سوي شاخه براساس اسامي مندرج در طرح نيازسنجي صورت گيرد.

· برآورد توان مالي خانواده (در دو بخش آورده وبازپرداخت اقساط وام ) ، ميزان تسهيلات مورد نياز متناسب با شيوه كار ، نقشه ها و روشهاي اجرائي و …. (به گونه اي كه واحد مسكوني احداثي به بهره برداري برسد) و در نهايت پس از تائيد امداد شاخه، معرفي مددجو به مراجع ذيربط.

· اداره کل کميته امداد استان در راستاي اجراي ضوابط و سياستهاي طرح و آموزش شاخه ها و بازديدهاي ادواري، برنامه ريزي و اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.

· در خصوص نقشه ها ، روشهاي اجرائي ، نظارت وضمانت در بخشهاي مربوطه توضيح داده شده كه لازمست دقيقا رعايت گردد.

· در روش فوق ، وام تخصيصي در مراحل مختلف مستقيما از سوي بانك عامل در وجه متقاضي (مددجو) اقدام ميگردد.


4-2 - كميته امداد امام (ره) استان / منطقه / شاخه راساً نسبت به احداث ساختمان خانواده تحت حمايت با بهره گيري از وام اخذ شده توسط متقاضي اقدام نمايد.


در اين شيوه ، اجراي دقيق نکات ذيل الزامي است:

· شناسائي واولويت بندي مددجويان متقاضي ابتدائا بايستي از سوي شاخه براساس اسامي مندرج در طرح نيازسنجي صورت گيرد.

· برآورد توان مالي خانواده (در دو بخش آورده وبازپرداخت اقساط وام ) ، ميزان تسهيلات مورد نياز متناسب با شيوه كار ، نقشه ها و روشهاي اجرائي و …. (به گونه اي كه واحد مسكوني احداثي به بهره برداري برسد) و در نهايت پس از تائيد امداد شاخه مطابق ليست کلي ، اسامي متقاضيان جهت اخذ وام بنام مددجويان به مراجع ذيربط معرفي ميگردد.

· اداره کل کميته امداد استان در راستاي اجراي ضوابط و سياستهاي طرح و آموزش شاخه ها و بازديدهاي ادواري ، برنامه ريزي و اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.

· در خصوص نقشه ها ، روشهاي اجرائي ، نظارت وضمانت در بخشهاي مربوطه توضيح داده شده كه لازمست دقيقا رعايت گردد.

· در روش فوق ، وام تخصيصي در مراحل مختلف مستقيماً از سوي بانك عامل در وجه متقاضي (مددجو) اقدام و سپس با حضور نماينده امداد در بانک مبالغ با پشت نويسي به نام امداد واريز و کارهاي احداث ساختمان از سوي امداد شاخه انجام ميگردد.


4-3 - كميته امداد امام (ره) استان / منطقه / شاخه بعنوان انبوه ساز طرح نسبت به اخذ وام جهت مددجويان واجد شرائط و احداث ساختمان راساً اقدام نمايد.


در اين شيوه ، اجراي مراحل ذيل ضروري مي باشد:

· سطح بندي شاخه ها به لحاظ نياز، توان اجرائي وتوزيع سهميه متناسب با آن از سوي دفتر استان

· شناسائي واولويت بندي مددجويان متقاضي در ابتدا بايستي از سوي شاخه صورت گيرد.

· برآورد توان مالي خانواده (در دو بخش آورده وبازپرداخت اقساط وام ) ، ميزان تسهيلات مورد نياز متناسب با شيوه كار ، نقشه ها و روشهاي اجرائي و …. (به گونه اي كه واحد مسكوني احداثي به بهره برداري برسد) ، توسط امداد شاخه و در نهايت ارسال ليست كلي اسامي متقاضيان گزينش شده به دفتر استان جهت کنترل نهايي ، تاييد و ارسال به مراجع ذيربط.

· بررسي روشهاي اجرائي (با مصالح و دستمزدي) متناسب با شرايط هر منطقه و نظارت در اعمال آن در شاخه ها از سوي اداره کل کميته امداد امام (ره) استان. بديهي است در صورت استفاده از روش دستمزدي، تمهيدات لازم جهت تهيه مصالح ساختماني عمده ، نگهداري و توزيع مناسب آن و پيش بيني هزينه هاي مترتب بر آن در سقف اعتبار وام ضروري است.

· در خصوص نقشه ها ، روشهاي اجرائي ، نظارت وضمانت در بخشهاي مربوطه توضيح داده شده كه لازمست دقيقا رعايت گردد.

· در روش فوق ، وام تخصيصي ، در مراحل مختلف در وجه انبوه ساز طرح (امداد شاخه) پرداخت شده و پس از ساخت مسکن ، وام به خانواده معرفي شده به بانک منتقل ميگردد

تذکر 3 : مشارکت خانواده در حدتوان مالي و جسماني در ساخت مسکن الزامي است

تذکر 4 : در روستاهايي که بنياد مسکن انقلاب اسلامي داراي زمين با کاربري مسکوني مي باشد ، مددجويان کميته امداد مشمول طرح در اولويت واگذاري قرار مي گيرند (در رابطه با تمامي شيوه هاي کار.)


 

5- نقشه ها و روشهاي اجرايي

5-1 - نقشه هاي اجرايي :

نقشه هاي مورد استفاده در اين طرح در 2 تيپ که به تاييد بنياد مسکن انقلاب اسلامي رسيده است، از سوي اين معاونت ابلاغ خواهد شد.

تذکر 5 : در انتخاب سيستم سازه اي (اسکلت ، شناژ ، پيش ساخته و ...) واحدها از سوي اداره مسکن و ساختمان استان بر اساس سياستهاي اين حوزه ، بررسي و دقت لازم ( از نظر آيين نامه 2800، سرعت اجرا ، هزينه و ...) بعمل آمده تا حداکثر بهره گيري از منابع در اختيار در راستاي بهره برداري ساختمان بشود.

تذکر 6 : نظر به سقف مبلغ وام (000/000/50 ريال) چنانچه آورده مددجو يا مشارکت خيرين وجود نداشته باشد، صرفاً نقشه هاي تيپ 1 احداث ميگردد.


5-2 – روشهاي اجرايي:

· در خصوص روش اجرا چنانچه شيوه 4-1 (بخش شيوه کار) براي انجام کار اتخاذ گردد؛ انعقاد قرارداد مددجويان (کارفرما) با پيمانکاران در قالب فرم بدون آرم و با تاکيد بر نقش نظارتي امداد در انجام امور فني به نمايندگي از کارفرما (مددجو) مي باشد. لازم به ذکر است در صورت تحقق امکان مساعدت مالي امداد در امر احداث واحد، اين امر در قالب فرمهاي موافقتنامه في مابين امداد و مددجو (فرمهاي 1/2 يا 2/2) و دستورالعملهاي مربوطه صورت خواهد گرفت.

· چنانچه شيوه 4-2 و 4-3 (بخش شيوه کار) براي احداث واحد انتخاب شود ، لازمست در قالب فرم 3 با دقت و رعايت مشخصات فني نسبت به انعقاد قرارداد في مابين کارفرما ي طرح (امداد شاخه) و پيمانکار (با رعايت حقوق اين نهاد و ضوابط مالي و معاملاتي) اقدام گردد.

تذکر 7 : در هرصورت دستورالعملهاي فني، ضوابط و سياستهاي پيماني جاري معاونت کماکان در اين طرح نيز به قوت خود باقي و لازم الاجرا مي باشد.6- نظارت

نظارت عاليه اداره مسکن و ساختمان استان و نظارت مقيم توسط واحد مسکن و ساختمان شاخه در کليه مراحل اجرايي و فني طرح کما في السابق بر اساس سياستهاي ابلاغي اين حوزه با جديت اعمال مي گردد.

در صورتيکه در راستاي نظارت مقيم شاخه در عمليات ساختماني واحدها به جهت فقدان پست مختص عمراني نياز به بکارگيري ناظرين مجرب درصدي باشد، براساس دستورالعملهاي جاري اين حوزه در اين رابطه ، اقدام و حق الزحمه مربوطه نيز از محل اعتبار طرح قابل پرداخت خواهد بود.

تذکر 8 : چنانچه شيوه کار مطابق بند 4-1 باشد، هرگونه اقدام جهت دريافت مراحل بعدي وام از سوي خانواده تحت حمايت منوط به اخذ تاييديه مرحله اي ناظرين فني شاخه / استان بوده و اعلام به مراجع ذيربط (بنياد مسکن و بانک عامل) پس از آن بلامانع مي باشد.7- نحوهء ضمانت و بازپرداخت اقساط وام

در صورت استفاده از هريک از شيوه هاي کاري توضيح داده شده در بخش 4 ، تسهيلات بانکي طرح نهايتاً در بانک عامل به نام متقاضي (خانواده تحت پوشش) ثبت و ضبط گرديده و نتيجتاً بازپرداخت اقساط وام و ضمانت زنجيره اي (طبق ضوابط طرح) به عهدهء مددجويان بوده و اين نهاد هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت.

تذکر 9: چنانچه شيوه کار مطابق بند 4-3 باشد بر اساس موارد فوق الاشاره پس از اتمام عمليات ساختماني ، واحد مسکوني به همراه تعهدات مربوط به بازپرداخت اقساط ، براساس ضوابط طرح وبانک عامل به خانواده معرفي شده (عقد قرارداد فروش اقساطي تسهيلات در پايان زمان قرارداد مشارکت مدني) منتقل مي گردد. لذا در اين حالت نيز تعهدي متوجه اين نهاد نخواهد بود.8- نحوهء گزارش دهي

گزارشات پيشرفت کار واحدهاي احداثي طرح مذکور براساس برنامه زمانبندي پروژه بايستي ماهانه از سوي امداد شاخه در قالب فرمهاي مربوطه تنظيم و پس از کنترل و تاييد اداره مسکن و ساختمان استان در رايانه ثبت گردد (شاخه هاي سطح استان.)

بديهي است ارسال گزارشات پيشرفت کار به همراه تحليل هاي فني از روند اجراي طرح هر 2 ماه يکبار ( حداقل 3 گزارش در طول مدت اجرا ) بايستي از سوي اداره مسکن و ساختمان استان تهيه و به مرکز ارسال گردد.


 

9- نحوهء واگذاري

واگذاري اين واحد ها با رعايت کامل مفاد بخشهاي مختلف اين آيين نامه و براساس دستورالعملهاي جاري حوزه معاونت خواهد بود. پيگيري جدي و مستمر از سوي امداد شاخه در رابطه با صدور اسناد مالکيت منازل روستايي احداثي طرح خارج از نوبت و معاف از پرداخت وجه (با توجه به عدم تمکن مالي خانواده هاي تحت حمايت) بعمل آيد.