کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

چهارمحال وبختیاری - پرداخت کمک هزینه درمانی به 510نفر از مددجويان تحت حمايت شهرستان شهرکرد
دفعات بازديد: 3902
موضوع: استانی
زير موضوع:

مدير کميته امداد امام شهرستان شهرکرد از پرداخت کمک هزینه درمانی به 510نفر از مددجويان تحت حمايت شهرستان شهرکرد خبر داد .


 به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداداستان  نجفعلي حيدري مدیر کمیته امداد امام شهرستان شهرکرد افزود: براي درمان اين تعداد مددجوبيش از 1میلیاردو 150ميليون ریال هزينه شده است .


وي خاطر نشان کرد :کمک هزينه درمان شامل صورتحساب بيمارستان وخدمات پاراکلينيکي وخريد تجهيزات پزشکي وساير هزينه هاي درماني مي باشد حيدري افزود : تعداد 37مورد نیزتعمیر وبهداشتی نمودن سرویسهای بهداشتی واحداث حمام جهت ساختمانهای مددجویان رادر سطح شهرستان بوده است که مبلغ 185میلیون ریال هزینه شده است. 

استان: چهارمحال و بختياري تاريخ: (1394/11/20-9:42:51 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

چهارمحال وبختیاری - پرداخت کمک هزینه درمانی به 510نفر از مددجويان تحت حمايت شهرستان شهرکرد
دفعات بازديد: 3903
موضوع: استانی
زير موضوع:

مدير کميته امداد امام شهرستان شهرکرد از پرداخت کمک هزینه درمانی به 510نفر از مددجويان تحت حمايت شهرستان شهرکرد خبر داد .


 به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداداستان  نجفعلي حيدري مدیر کمیته امداد امام شهرستان شهرکرد افزود: براي درمان اين تعداد مددجوبيش از 1میلیاردو 150ميليون ریال هزينه شده است .


وي خاطر نشان کرد :کمک هزينه درمان شامل صورتحساب بيمارستان وخدمات پاراکلينيکي وخريد تجهيزات پزشکي وساير هزينه هاي درماني مي باشد حيدري افزود : تعداد 37مورد نیزتعمیر وبهداشتی نمودن سرویسهای بهداشتی واحداث حمام جهت ساختمانهای مددجویان رادر سطح شهرستان بوده است که مبلغ 185میلیون ریال هزینه شده است. 

استان: چهارمحال و بختياري تاريخ: (1394/11/20-9:42:51 PM)

  نظرات خوانندگان: