به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربي، در ايام ا... دهه مباركه فجر ، از 400 خانواده تحت حمايت در سراسر استان ديدار و دلجويي خواهد شد.
قائم مقام كميته امداد استان با اعلام اين خبر گفت: ايام ا... مباركه فجر فرصت بسيار مغتنمي است تا در آن از صاحبان اصلي انقلاب تجليل و دلجويي شود.فلذا در راستاي تحقق اين برنامه امسال در نظر داريم از 4....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربي، بمنظور توسعه بهداشت مددجويان اين نهاد در سراسر استان مبلغي بالغ بر 1 ميليارد ريال هزينه مي شود.
معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد استان با تاكيد بر اهميت امور بهداشتي مددجويان تحت حمايت گفت: توسعه بهداشت در محيط زندگي مددجويان از جمله اهدافي است كه اين نهاد همواره در مسير تحقق آن تلاش ....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربي، طي سال جاري طرح مفتاح الجنه در 700 خانواده تحت حمايت كميته امداد مياندوآب بمورد اجرا گذاشته شده است.
مدير كميته امداد اين شهرستان با اشاره به جايگاه رفيع طرح مفتاح الجنه اظهار داشت: اين کمیته داراي 5 هزار و 333 خانواده تحت حمايت مي باشد كه از ابتداي سال جاري از 700 خانواده ديدار و دلجو....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربي، در ديماه سال جاري كميته امداد شهرستان مهاباد مبلغ 1 ميليارد و 180 ميليون ريال بصورت وام در اختيار مددجويان تحت حمايت قرار داده است.
مدير كميته امداد مهاباد پيرامون اين خبر اظهار داشت: در ديماه سال جاري از سوي اين مديريت مبلغ 1 ميليارد و 180 ميليون ريال وام به مددجويان تحت حمايت پرداخت شده اس....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربي، در 9 ماهه سال جاري كميته امداد شهرستان بوكان براي بيماران تحت حمايت 712 ميليون ريال تخفيف اخذ نموده است.
مدير كميته امداد بوكان با اعلام اين نكته كه اين مديريت با كليه مراكز درماني اين شهرستان تعامل مؤثري ايجاد نموده است گفت: در پي تعاملات و پيگيري هاي معموله در 9 ماهه سال جاري ، مددجويان بي....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما