مدير کميته‌ي امداد شهرستان کوثر از پرداخت 149 ميليون ريالي در قالب مساعدتهاي موردي و موردي ويژه به مددجويان تحت حمايت و اقشار نيازمند شهرستان در طول سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صفر فتح ا... زاده افزود: مساعدتهاي موردي و موردي ويژه در جهت رفع مشكلات ضروري درماني، معيشتي و... مددجويان پرداخت مي شود تا بدين ط....

مدير فرهنگي و آموزش كميته‌ي امداد استان اردبيل گفت: واليباليست هاي مجتمع فرهنگي و تربيتي الغدير كميته‌ي امداد استان اردبيل توانستند بر پله‌ي دوم مسابقات ورزشي استان اصفهان تكيه زده و مدال نقره را از آن خود نمايند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ محمد كياني با بيان اين خبر افزود: در اين مسابقات تعداد10 تيم از مجتمع ها....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان اردبيل گفت: طي تابستان سالجاري، 547 نفر از بانوان تحت حمايت اين نهاد به اردوي زيارتي مشهد مقدس اعزام شده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ جليل قديمي ادامه داد: اكثريت اين تعداد ازاعزام شده گان در قالب کاروانهاي زيارتي براي اولين بار به حرم مطهر حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) مشرف شده اند.
وي ض....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان کوثر از برگزاري کارگاه هاي مشاوره اي فردي و گروهي براي 756 مددجوي تحت پوشش اين نهاد در طول سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صفر فتح ا... زاده با بيان اين مطلب افزود: کميته‌ي امداد به منظور ارتقاي سطح آگاهي مددجويان تحت حمايت به آنان مشاوره هاي فردي و گروهي را ارائه مي نمايد.

مدير كميته‌ي امداد شهرستان خلخال از پرداخت مستمري ماهيانه‌ي 4 هزار و 834 خانوار تحت حمايت اين نهاد در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ بهرام عليقلي زاده افزود: مستمري پرداختي شش ماهه‌ي اين تعداد از خانواده ها بالغ بر 12 ميليارد و 665 ميليون ريال مي باشد كه بصورت ماهيانه در اختيار آان قرار گرفته اس....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما