مدير كميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: تا كنون مردم مؤمن پارس آباد بيش از 180 ميليون ريال زكات خود را به دبيرخانه‌ي شوراي زكات در كميته‌ي امداد اين شهرستان تحويل داده‌اند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ ارشد سعادتي با اعلام اين خبر افزود: روستاييان و كشاروزان اين شهرستان همچنان در فصل برداشت زكات خود را به نص....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان اردبيل گفت:‌ طي سه ماهه‌ي نخست سالجاري، حاميان طرح اكرام ايتام در راستاي حمايت از ايتام و خانواده هاي آنان نزديك به 3 ميليارد ريال مساعدت كرده‌اند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ جليل قديمي با اعلام اين خبر افزود: این مقدار مساعدت حاميان نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته حدود 1....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان خلخال گفت: طي سالجاری، واکسن و سموم دامی مورد نیاز 360 مجری طرح دامپروري بصورت رایگان در اختيار آنان گذاشته شده است.
به گزارش روابط عمومی کمیته‌ي امداد امام خمینی(ره) استان اردبیل، صفر فتح ا... زاده با بيان اين خبر افزود: ارزش ریالی سموم دامي تهيه شده توسط كميت....

مدیر کمیته‌ي امداد شهرستان اردبیل از ارائه‌ي آموزش هاي فني و حرفه اي براي 120 نفر از مددجویان تحت حمايت این نهاد در در سه ماهه‌ي نخست سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني كميته‌ي امداد استان اردبيل؛ جليل قديمي با اعلام اين خبر افزود: با شناسايي مددجوياني كه توان ايجاد شغل را دارند تلاش مي‌كنيم....

در آستانه‌ي قرارگرفتن در هفته‌ي اكرام ايتام ونيازمندان و بمنظور تعامل و هم افزايي هر چه بيشتر در راستاي رسيدگي به امور محرومين، كميته‌ي امداد شهرستان خلخال با هلال احمر و اداره‌ي اوقاف و امور خيريه‌ي اين شهرستان تفاهمنامه‌هاي همكاري امضاء كرد.
به گزارش روابط عمومی کمیته‌ي امداد امام خمینی(ره) استان اردبی....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما