مدير كميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار گفت: طي سالجاري، مردم مؤمن و خير اين شهرستان نزديك به 6 ميليارد ريال زكات پرداخت نموده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ طاهر مهدي پور با بيان اين خبر افزود: مردم خير بيله سوار زكات خود را در قالب زكات مال به كميته‌ي امداد پرداخت نموده اند.
وي خاطر نشان کرد: مبالغ جمع آوري ش....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان خلخال ازهدف گذاري 350 خانوار براي بهره مندي از برنامه هاي طرح نظام جامع كميته‌ي امداد در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ صفر فتح الله زاده كه در جمع تعدادي از خانواده هاي تحت حمايت هشتجين سخن مي گفت با بيان اين مطلب اظهار داشت:‌ اين طرح تا پايان سالجاري، در سه مرحله و ....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان بيله سوار از انجام بيش از يك هزار و 600 مورد بازديد از طرح‌هاي اشتغال و خودكفايي اين نهاد در سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ طاهر مهدي پور افزود: کميته‌ي امداد به منظور پيشگيري از انحراف در طرح ‌هاي خود اشتغالي و همچنين پايدار سازي آن ها، نظارت بر طرح‌هاي اشتغال ....

مديرکمتيه‌ي امداد شهرستان مغان از مساعدت 597 ميليون ريالي مردم خير و نيكوكار شهرستان در طول مهر ماه سالجاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي كميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ علي نوروزي با بيان اين مطلب گفت: اين مساعدت ها بمنظور حمايت از خانواده هاي نيازمند بويژه دانش آموزان تحت حمايت مستعد در طول يك ماهه‌ي گذشته و به صورت نقدي و غيرنقدي به كميته&....

مدير كميته‌ي امداد شهرستان سرعين از برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي ارتقاء سلامت و بهداشت رواني براي سالمندان تحت حمايت اين نهاد مقدس خبر داد.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل؛ منصور رجايي با بيان اين خبر افزود: اين دوره‌ي آموزشي در قالب جلسات ويژه‌ي مهارتهاي زندگي براي 50 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد برگزار گرديده....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما