مدير کميته‌ي امداد شهرستان اردبيل گفت: دو نفر از خيرين نيكوكاربراي رفع مشكلات مددجويان تحت پوشش اين نهاد، بالغ بر 170 ميليون ريال به اين نهاد مساعدت كردند.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، جليل قديمي ضمن قدرداني از اقدام اين خيرين، بيان كرد: مساعدتهاي اين خيرين براي رفع نيازمندي خانواده ها در اسرع وقت در اختيار آنان قرار گرفت....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان پارس آباد گفت: طي دو ماهه‌ي اخير270 سبد غذايي در بين خانواده هاي تحت حمايت داراي كودكان مبتلا به سوء تغذيه توزيع شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صمد كريمي با بيان اين خبر افزود: براي تهيه و توزيع اين تعداد سبد غذايي افزون بر 323 ميليون و 242 هزار ريال توسط كميته‌ي امداد شهرستان پرد....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان سرعين گفت: طي 5 ماهه‌ي سالجاري، مساعدت حاميان طرح اكرام به ايتام تحت حمايت اين نهاد نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته، 55 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، منصور رجايي با بيان اين مطلب افزود: پدران معنوي ايتام تحت پوشش در طول اين مدت بيش از 155 ميليون و 533 هزار ريال به صورت ن....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان مغان گفت: طي سالجاري، به 106 خانوار تحت حمايت توسط اين نهاد مقدس خدمات عمراني ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، علي نوروزي با بيان اين مطلب افزود: بابت ارائه‌ي خدمات عمراني به اين تعداد از خانواده هاي تحت پوشش بيش از 350 ميليون ريال هزينه پرداخت شده است.
وي اذعان داشت: كمك به....

مدير کميته‌ي امداد شهرستان كوثر گفت: طي سالجاري، بيش از 765 ميليون ريال در قالب تسهيلات كارگشايي به مددجويان تحت حمايت و افراد نيازمند توسط اين نهاد مقدس پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته‌ي امداد امام خميني(ره) استان اردبيل، صفر فتح الله زاده با اعلام اين خبر افزود: 89 نفر از مددجويان تحت پوشش و اقشار آسيب پذير از تسهيلات كارگشايي اين نهاد مقدس بهره....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما