مديرکل کميته امداد امام (ره) گلستان گفت: 4 هزار و 800 سبد غذايي براي کودکان زير شش سال گلستان در شش ماهه نخست سال توسط کميته امداد توزيع شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، ابراهيم باغباني اظهار داشت: 2 ميليارد و 880 ميليون ريال بابت رفع سوء تغذيه کودکان زير شش سال خانواده هاي تحت حمايت اين نهاد در شش ماه نخست سال جاري پرداخ....

قائم مقام کميته امداد امام (ره) گلستان گفت: در شش ماهه نخست سال جاري براي 3 هزار و 833 مددجو مشاوره فردي برگزار شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، اسماعيل بشارتلو اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاري مشاوره فردي در 5 هزار و 570 جلسه براي 3 هزار و 833 مددجوي تحت حمايت اين نهاد با استفاده از اساتيد برجسته انجام شده است.

معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام (ره) گلستان گفت: حاميان طرح شفاء در استان گلستان 30 ميليون ريال به بيماران نيازمند کمک کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، ربيع اله وفايي اظهار داشت: طرح هاي مختلف مشارکتي مانند اطعام و افطار، مفتاح الجنه، کوثر، شفا و محسنين توسط واحد حمايت و سلامت خانواده کميته امداد اجرايي و با ه....

مدير امور فرهنگي و آموزش کميته امداد امام (ره) گلستان گفت: در شش ماهه نخست سال جاري آموش پيشگيري از ازدواج براي يک هزار و 23 مددجو برگزار شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام (ره) گلستان، محمد رضا زماني اظهار داشت: برگزاري آموزش هاي پيشگيري از بيماري هاي ايدزواعتياد در سال هاي اخير با توجه به آسيب پذير بودن اقشار کم درآمد در اين نهاد مور....

مدير کميته امداد امام (ره) شهرستان مراوه تپه گفت: به مناسبت روز خانواده کارگاه آموزشي براي دختران بازمانده از تحصيل تحت حمايت اين نهاد برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) گلستان، محمد باقر پور اظهار داشت: کارگاه آموزشي دختران بازمانده ازتحصيل ،بمناسبت روزخانواده باموضوع کاهش آسيب هاي بلاياي طبيعي بامربي گري جناب آقاي قلي ده....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما