مدير کميته امداد امام خميني «ره» شهرستان دهلران گفت: از سال گذشته تاکنون 4 مرکز نيکوکاري وابسته به اين نهاد در شهرستان دهلران جهت خدمت رساني به نيازمندان فعال شده اند.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام حسين نوروزي در مراسم آغاز بکار مرکز نيکوکاري بخش ميمه اين شهرستان که با حضور مديرکل کميته امداد استان، اعضاي شوراي شهر و ديگر مسئولين محلي برگزار....

مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) ايلام گفت: مراکز نيکوکاري در واقع پل ارتباطي بين نيازمندان، قشر نيکوکار جامعه و کميته امداد بوده و نقش هماهنگ کننده در اين زمينه را عهده دار هستند. به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام «علي‌حسين احمدي» در آيين آغاز فعاليت مرکز نيکوکاري بخش ميمه در شهرستان دهلران که با حضور تعدادي از مسئولين اين شهرستان و همچنين اقشا....

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از كمك 70 ميليون ريالي تعدادي از خيرين اين نهاد در زمينه رفع مشکلات مسکن تعدادي از خانواده هاي ايتام تحت حمايت اين نهاد در شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام حميد ايراندوست اظهار داشت: اين مقدار كمك توسط خيرين خارج از استان در راستاي رفع مشکلات تعدادي ....

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان ايلام گفت: مردم نيکوکار اين استان در هفت ماهه نخست امسال بيش از 2 ميليارد و 750 ميليون ريالاز طريق اجراي طرح محسنين به نيازمندان کمک کردند.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام علي حسين احمدي بيان داشت: مشارکت‌هاي مردماين استان در طرح محسنين از طريق کمکهاي نقدي، خدمات و کالا بوده که رفع....

مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) ايلام از حمايت يک موسسه خيريه واقع در استان تهران از 741 کودک يتيم نيازمند اين استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام «علي‌حسين احمدي»بيان داشت: اين موسسه خيريه به تازگي با مورد حمايت قرار دادن اين کودکان ماهانه مبالغ ثابتي را به هريک از اين کودکان يتيم پرداخت مي کند.

وي ادامه داد....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما