مدير کميته امداد امام خميني «ره» شهرستان بدره گفت: ساليانه بيشاز 650 متر مربع فرش دستباف نفيس توسط مددجويان هنرمند اين شهرستان بافته مي شود.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام وحيد نظرپور بيان داشت: اين ميزان فرش بافته شده عمدتاًبخاطر کيفيت بسيار بالا و نفيس بودن به خارج از کشور صادر مي شوند.
وي افزود: در راستاي اجراي طرح هاي اشتغال زايي ب....

سرپرست كميته امدادامام خميني«ره» شهرستان ايوان از كمك 40 ميليون ريالي حاميان براي تامين جهيزيه ايتام تحت تكفل خود در اين شهرستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام حميد ايراندوست اظهار داشت: اين مقدار كمك جهيزيه از طريق حاميان به 8 نفر ازايتام دختر تحت تكفل خود که در آستانه ازدواج هستند اهداء گرديده است.
....

مدير کميته امدادامام خميني«ره» شهرستان بدره گفت: از ابتداي سال جاري تا کنون بيش ازهفت ميليارد ريال در قالب طرح هاي اشتغالزايي به مددجويان مورد حمايت اين شهرستان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان ايلام وحيد نظرپور اظهار داشت: اين مبلغ اعتبار صرف ايجاد شغل براي براي بيش از 190 خانواده مددجو در اين شهرستان شده است.
نظر پورخاطر نشا....

سرپرست کميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از كمك 1 ميليارد و 221 ميليون ريالي حاميان به ايتام تحت حمايت اين نهاد در شهرستان در 5 ماهه نخست سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام حميد ايراندوست اظهار داشت: در سال جاري تعداد1905 حامي سرپرستي تعداد....

مدير کميته امداد امام خميني «ره» شهرستان چرداول گفت: در حال حاضر بيش از 300 دانشجو در اين شهرستان از حمايتهاي مختلف اين نهاد برخوردار هستند.
به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام فتاح الفتي بيان داشت: خدمات اين نهاد به دانشجويان شامل پرداخت شهريه و کمک هزينه تحصيلي،اعزام به اردوهاي داخل و خارج از استان،برگزاري دوره هاي آمو....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما