امور مهندسي و تامين مسكن كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: نيكوكاران و مردم در راستاي اجراي طرح رضوان (كمك به امور مسكن نيازمندان) تا پايان ابانماه سال جاري بيش از12 ميليارد ريال مشاركت داشته اند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي محمد رحيم صحراپيما در جمع شوراي مديران اين نهاد و در جلسه ستاد همگاني جذب كمكهاي ....

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: براي اينكه 5 هزار نوعروس در نوبت جهيزيه در اسرع زمان رهسپار خانه بخت شوند و كمك ازدواج 30 ميليون ريالي دريافت كنند مستلزم داشتن 150ميليارد ريال اعتبار مي باشد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي دكتر محمد حسن صائب در جمع شوراي مديران اين نهاد و در جل....

مدير كميته امداد امام خميني (ره)رشتخوار گفت: تاابتداي آبان ماه سالجاري 312 خانوار تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان از انشعابات آب ، برق وگاز رايگان بهره مند شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي حسن تجرد فريماني با بيان اينکه اين معافيت ها درراستاي قانون بودجه كشوري ازسوي دولت ومجلس شوراي اسلامي براي مددجويان اعطا شده ....

مدير امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: با توجه به تعيين ميزان درآمد تكليفي از سوي ستاد همگاني جذب كمكهاي مردمي ، تا پايان آبانماه سال جاري بيش از 4 ميليارد ريال توسط نيكوكاران اهداء شده است
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سيد عبدالرضا رحيم زاده در جمع شوراي مديران اين نهاد و در جلسه ستاد همگاني جذ....

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: براي بهره مندي بيشتر از ظرفيت هاي جامعه و مردم مستلزم اين است تا مردم بيشتر وارد عمل شوند و به مشاركت دعوت شوند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي رضوي علي اصغر حاجي نقي در جمع شوراي مديران اين نهاد و در جلسه ستادهمگاني جذب كمكهاي مردمي تصريح كرد: مردم، نيكوكاران و خيري....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما