مدير كميته امداد امام خميني (ره) مشهد گفت: يك نيكوكار مشهدي 350 جفت كفش را به دانش آموزان دختر و پسر تحت پوشش اين اداره اهداء كرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي قربانعلي حاجي زاده افزود: امداد رساني به نيازمندان فقط در قالب اعتبارات دولتي امكان پذير نيست بلكه در اين مورد مردم بهترين پشتوانه و اعتبار براي اين نهاد هستن....

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي عليرضا دادمحمدي در بازديدسجادي نماينده مردم سرخس ،در خصوص نحوه خدمت رساني ، چگونگي انجام فعاليت هاي امداد گران در عرصه حمايتي و توانمند سازي و توسعه و جذب مشارکت هاي مردمي و زکات گزارش مبسوطي ارائه كرد.
داد محمدي گفت: در ارائه خدمات و فعاليتها سعي شده است تا اقدامات همسو با منويات رهبري پيش رود....

مدير كميته امداد امام خميني (ره) تربت حيدريه گفت: در 8 ماهه سال جاري 5 ميليارد و 920 ميليون ريال صدقات توسط مردم مومن ،خير و نوعدوست جمع آوري و براي امور محرومين هزينه شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي عباس تركمان زاده تصريح كرد : كمك هاي جمع آوري شده درقالب صدقات بوده است كه در حوزه هاي اكرام ايتام ، تهيه جهيزيه براي....

مدير كميته امداد مشهد گفت: با مشاركت يك نيكوكار 50 دانش آموز مددجوي تحت پوشش اين اداره در راستاي اجراي طرح احسان حسيني در دهه آخر صفر اطعام شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي قربانعلي حاجي زاده از همراهي و مشاركت نيكوكارانه مردم با اين نهاد تشكر كرد و اظهار داشت: همزمان با آغاز محرم و صفر و عزاداري حضرت اباعبدالله (ع....

معاون مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: با همراهي و مشاركت مردم عزادار و هيئات مذهبي استان بيش از 125 ميليارد ريال از ابتداي ماه محرم تا 23صفر سال جاري بصورت كمكهاي نقدي و غير نقدي به نفع امور نيازمندان و محرومين جذب شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي سلمان دانشور طرح احسان حسيني را مشا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما