مديرکميته امدادشهرستان انار گفت: حوزه مشارکتي هاي مردمي کميته امداد شهرستان انارطي سال گذشته بالغ بريک ميلياردريال درآمدزايي داشته است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، رضا اميرحسيني افزود: اين ميزان درامد مشارکت ها ي کميته امداد شهرستان اناردرسال گذشته نسبت به سال91، 200برابررشدداشته است.
وي ادامه داد: کمک هاي ج....

مديرکميته امداد شهرستان سيرجان گفت: به مناسبت 29 فروردين روز ارتش جمهوري اسلامي، پزشک نيروي دريايي سيرجان بيماران تحت حمايت امداد اين شهرستان را به صورت رايگان ويزيت کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، حسن خضري مقدم، افزود: طبق هماهنگي بعمل آمده با فرماندهي نيروي دريايي سيرجان پزشک معرفي شده، در محل کميته امداد مستقر....

مديرکميته امداد شهرستان انارگفت: طي فروردين ماه امسال250اصله درخت پسته درقالب طرح شجره طيبه توسط کميته امداد شهرستان انارپلاک گذاري شد.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، رضااميرحسيني افزود: سال گذشته نيز1500اصله درخت پسته در اين شهرستان پلاک گذاري شد، که بالغ بر300ميليون ريال براي کميته امداد اين شهرستان درامدزايي داشته ا....

معاون توسعه ومشارکت هاي مردمي کميته امداد استان کرمان گفت: باتجميع ستادصدقات دراستان کرمان ، درآمدصدقات دراستان افزايش يافته است.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، محمدکاظم رجايي، بااشاره به نام گذري سال جديدازسوي مقام معظم رهبري با نام سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" افزود: درنظرداريم درسال جديد ....

امام جمعه شهرستان کهنوج گفت: کميته امداد امام خميني بايد از نخبگان و دانش‎آموزان مستعد هفت شهرستان جنوبي استان حمايت کند.
به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان، اکبر افشارمنش درآيين معارفه دستيار مديرکل کميته امداد استان در منطقه جنوب کرمان با اظهار اميدواري نسبت به استقلال کامل اداره کل کميته امداد در منطقه جنوب کرمان، ا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 306/5 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 94/7 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/78 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرحهاي خودكفايي: 881/6 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 28/1 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي طی 9 ماهه سال 92: 106 هزار مورد»
  • معرفی
  • روابط عمومی
  • خدمات الکترونیکی
  • سامانه ها
  • گزارشات
  • لینک مرتبط
  • ارتباط با ما