کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  سرپرستی امداد 


صفحه قبلي 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
بعدي

اخبار

استانی - - (1393/01/23-1:34:40 PM)
کرمان – پرداخت بيش از20ميلياردريال تسهيلات خودکفايي توسط کميته امداد شهرستان سيرجان

مديرکميته امداد شهرستان سيرجان گفت :طي سال گذشته 20ميليارد و959ميليون ريال تسهيلات خودکفايي وخوداشتغالي توسط کميته امداد شهرستان سيرجان پرداخت شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، حسن خضري مقدم افزود : اين ميزان تسهيلات براي اجراي 356طرح خودکفايي وخوداشتغالي کميته امداد شهرستان سيرجان پرداخت شده است.

وي ادامه داد : ازاين ميزان تسهيلات 8ميلياردو79...

 

استانی - - (1393/01/23-1:32:10 PM)
کرمان – جمع آوري بيش از66ميلياردريال زکات دراستان کرمان

معاون توسعه ومشارکت هاي مردمي کميته امداد استان کرمان گفت: طي سال گذشته، 66 ميليارد و 874 ميليون و 625 هزار و 591 ريال زکات واجب و مستحبي دراستان کرمان جمع‌آوري شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان محمدکاظم رجايي افزود: از اين ميزان زکات جمع‌آوري شده، مبلغ 29 ميليارد و 819 ميليون و 723 هزار و 731 ريال واجب و 37 ميليارد و 54 ميليون و 901 هزار و 8...

 

استانی - - (1393/01/21-11:03:28 AM)
کرمان – راه اندازي 35مرکزثبت نام ازمتقاضيان دريافت يارانه توسط کميته امداد دراستان کرمان

قائم مقام کميته امداداستان کرمان گفت : 35مرکز ثبت نام ازمتقاضيان دريافت مرحله دوم يارانه توسط کميته امداد دراستان کرمان راه اندازي شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، حميد کريميان زاده افزود:درروزاول ثبت نام مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها 704خانوارازطريق دفاترکميته امداداستان کرمان دراين طرح ثبت نام کردند ،که ازاين تعداد681خانوارمددجوو23خانوارغيرمددجو ...

 

استانی - - (1393/01/21-10:22:40 AM)
کرمان – حوزه هاي فرهنگي وخودکفايي دوپايگاه مهم جهت تحقق پيام مقام معظم رهبري در سال جاري

مديرکميته امداد شهرستان سيرجان گفت : حوزه هاي فرهنگي وخودکفايي دوپايگاه مهم جهت تحقق پيام مقام معظم رهبري در سال جاري هستند.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ،حسن خضري مقدم ،افزود:با توجه به سخنان مقام معظم رهبري در سال1393 وتحقق فرمايشات ايشان مبني بر «اقتصاد وفرهنگ با عزم ملي ومديريت جهادي» نشست تخصصي کارشناسان حوزه هاي خودکفايي وفرهنگي کميته امدا...

 

استانی - - (1393/01/21-9:32:46 AM)
کرمان –طي سال گذشته 800نفرازمددجويان کميته امداد سيرجان آموزش هاي فني وحرفه اي رافراگرفتند

مديرکميته امدادشهرستان سيرجان گفت : طي سال گذشته 800نفرازمددجويان کميته امدادشهرستان سيرجان آموزش هاي فني وحرفه اي رافراگرفتند.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، حسن خضري مقدم افزود : درراستاي سياست هاي کلان اين نهاد مقدس مبني بر توانمند سازي خانواده ها طي سال گذشته 800نفرازمددجويان کميته امداد اين شهرستان دررشته هاي فني وحرفه اي براي اشتغال آموزش لازم رافراگر...

 

استانی - - (1393/01/19-12:42:43 PM)
کرمان - پرداخت 14 ميليارد ريال زکات توسط کشاورزان ريگان

مدير کميته امدادشهرستان ريگان گفت: در سال گذشته بيش از 14 ميليارد ريال زکات در شهرستان ريگان جمع‌آوري شد که نسبت به سال 91، 40 درصد رشد داشته است.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، منوچهر آشورزاده افزود: اين مبلغ زکات جمع‌آوري شده درهرمحل صرف کارهاي عام‌المنفعه از جمله ساخت مسجد و حسينيه درهمان محل شده است.

وي علت افزايش پرداخت زکات در شه...

 

استانی - - (1393/01/19-12:14:37 PM)
کرمان – سال گذشته سه ميليارد تومان براي رفع سوء تغذيه کودکان دراستان کرمان هزينه شد

معاون حمايت وسلامت خانواده کميته امداد استان کرمان گفت : سال گذشته سه ميليارد تومان براي رفع سوء تغذيه کودکان زيرشش سال که ازسوي مراکز بهداشت استان به کميته امداد معرفي شده اند، هزينه شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ،ناصرشيباني افزود :اين ميزان هزينه ذکرشده براي رفع سوء تغذيه شش هزارکودک دراستان پرداخت شده است.

وي ادامه داد : اين ميزان هزينه پر...

استانی - - (1393/01/19-11:45:26 AM)
کرمان – اعزام 20نفرازدانش آموزان برترمسابقات قراني استان براي شرکت درمسابقات کشوري

مديرامورفرهنگي کميته امداد استان کرمان گفت : 20نفرازدانش آموزان دختروپسربرترمجتمع هاي فرهنگي ، تربيتي وخوابگاهي کميته امداد استان کرمان براي شرکت درمسابقات قراني کشوري به مشهدمقدس اعزام مي شوند.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، ارسلان حسن آبادي افزود : اين مسابقات هفته آينده دردورشته حفظ وقرائت باحضوراستان هاي ازسراسرکشوربه مدت سه روزدرمشهدمقدس برگزار مي شود....

 

استانی - - (1393/01/18-12:57:36 PM)
کرمان – کمک 12ميليارد توماني حاميان به ايتام تحت حمايت کميته امداداستان کرمان

معاون حمايت وسلامت خانواده کميته امداد استان کرمان گفت : حاميان طرح اکرام ايتام سال گذشته 12ميليارد تومان به ايتام تحت حمايت کميته امداد استان کرمان کمک کرده اند.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، ناصرشيباني افزود : اين ميزان کمک پرداخت شده توسط حاميان به ايتام تحت حمايت کميته امداد استان درسال گذشته نسبت به سال 91افزايش يا کاهشي نداشته است.

وي خاطرنشا...

 

استانی - - (1393/01/18-12:46:59 PM)
کرمان – پرداخت بيش ارهفت ميلياردتومان بابت حق بيمه زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد استان کرمان

معاون حمايت وسلامت خانواده کميته امداد استان کرمان گفت : طي سال گذشته حدودهفت ونيم ميليارد تومان بابت حق بيمه تامين اجتماعي زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد استان کرمان پرداخت شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، ناصرشيباني افزود : اين ميزان حق بيمه براي 10هزارزن سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد استان کرمان پرداخت شده است.

وي ادامه داد : ...

 

استانی - - (1393/01/18-12:45:49 PM)
کرمان – کمک بيش ازدوميليارد ريالي حاميان به ايتام تحت حمايت کميته امدادشهربابک

مدير کميته امداد شهرستان شهربابک گفت : حاميان طرح اکرام ايتام سال گذشته دوميلياردو876ميليون و975هزارو402ريال به حاميان تحت حمايت کميته امداد شهرستان شهربابک کمک کرده اند.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ، علي محمدجباري افزود : اين ميزان کمک پرداخت شده به ايتام تحت حمايت کميته امدادشهرستان شهربابک درسال گذشته نسبت به سال 91رشد چشمگيري داشته است.

وي خاطرن...

 

استانی - - (1393/01/17-1:00:26 PM)
کرمان – پرداخت بيش از5هزارسري جهيزيه به نوعروسان تحت حمايت کميته امداد استان کرمان

معاون حمايت وسلامت خانواده کميته امداد استان کرمان گفت : طي سال گذشته 5300سري جهيزيه به نوعروسان تحت حمايت کميته استان کرمان پرداخت شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي واطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان ،ناصرشيباني افزود: اين ميزان جهيزيه به مبلغ پنج ميلياردو 300ميليون تومان پرداخت شده است.

وي ادامه داد: از5300سري جهيزيه چهارهزارموردآن ازمحل اعتبارات دولتي و1300مورد آن ازمحل کمک هاي...

 

صفحه قبلي 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
بعدي
کمیته امداد امام خمینی ره