قوانین و مقررات

کد :
51955
آخرین به روزرسانی :
10 دی 1401 - 12:59

 

1 اسنادراهبردی 
2 دستور العمل پیشگیری ،مشاوره و ارائه خدمات فرهنگی 
3 دستورالعمل جامع مسکن -خدمات مسکن مددجویی 
4 دستورالعمل شناسایی و پذیرش نیازمندان 
5 دستورالعمل نظام و پیشنهادات
6 ارتقاي مهارت هاي شغلي مددجويان
7 استعدادسنجي ، كاريابي ، كارآفريني و توسعه ي اشتغال مددجويان
8 اكرام
9 آموزش خانواده
10 بازاريابي وفروش محصولات مددجويان
11 برگزاري اردو ها
12 بهبودكيفيت تغذيه مددجويان
13 بيمه هاي اجتماعي
14 تقويت بنيان خانواده
15 تكريم مددجويان توانمند شده (کارت همت)
16 تنوع بخشي طرحهاي مشا ركتهاي مردمي
17 مديريت خد ما ت مد د كاري و تو انمند سازي
18 مديريت دعاوي امدادامام
19 مديريت منابع طر حهاي اشتغال و خود كفايي
20 نحوه پرداخت وام تحصيلي به دانشجويان مورد حمايت
21 نحوه جمع آوري و مصرف زكات
22 نحوه مصرف كمك هاي مردمي
23 نظارت برطرح هاي اشتغال وخودكفايي
24 هدايت ومراقبت هاي تحصيلي تربيتي اجتماعي دانش آموزان ودانشجويان
25 دستورالعمل مدیریت بحران

 

X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)