ردیف

موضوع نظرسنجی

تاریخ انتشار

نظر سنجی

تاریخ پایان

اظهار نظر

لینک نظر سنجی (فقط در بازه  زمانی مشخص شده در دسترس است)

گزارش تحلیلی نظرسنجی

1

نحوه ارائه خدمات در میز خدمت  دستگاه

 

 

مشاهده نظر سنجی