معاونت برنامه ریزی و بودجه

 سعید زارع زاده
  • تلفن تماس: 23902166-021
  • رایانامه: cht@emdad.ir
  • نام و نام خانوادگی:  سعید زارع زاده
  • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ریاضی کاربردی
  • سمت: معاون برنامه ریزی و بودجه

۱. کاهش سلسله مراتب و بروکراسی با هدف کوچک سازی و چابک سازی امداد امام (ره)

۲. برنامه ریزی جهت یکپارچه سازی فرایندهای امداد و سیستم های مربوطه

۳. ایجاد زمینه اشاعه روحیه علمی، و استفاده از یافته‌ها و نتایج پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها

۴. برنامه ریزی جهت پیاده سازی نظام مدیریت سرمایه انسانی

۵. پیاده سازی تفکر سیستمی در حوزه های مختلف ستاد مرکزی و استان ها

۶. تفویض وظایف و اختیارات از ستاد مرکزی به ستادهای استانی و از ستادهای استانی به ادارات اجرایی

۷. ارتقا کمی و کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی متناسب با اولویت‌های تحقیقاتی امداد امام(ره)

۸. حمایت و پشتیبانی علمی تحقیقاتی از برنامه‌ها و فعالیت‌های امداد امام(ره)

۹. تمرکز و هدایت منابع در قلمروهای تحقیقاتی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام(ره) از طریق شناسایی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت مراکز علمی پژوهشی در جهت ارتقای کیفی پژوهش

۱۰. تسهیل فرایندهای پژوهشی امداد امام(ره) از طریق تدوین و اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها

۱۱. استقرار نظام مدیریت دانش و مستندسازی فعالیت‌ها و تجربیات کارکنان خبره

۱. تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت در چارچوب سیاست ها و جهت گیری های کلان امداد امام(ره) در تعامل با سایر حوزه‌های تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

۲. بررسی و ارزیابی الزامات و ابزارهای مؤثر برای اجرای راهبردها، سیاست ها ، برنامه‌ها و اقدام در جهت تأمین آن ها.

۳. بررسی، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای بهره‌برداری شایسته از منابع، امکانات و ظرفیت‌های موجود در اموربرنامه ریزی و پژوهش با هدف  توسعه و بهبود آن‌ در جهت اجرای مؤثر برنامه ها و نیل به اهداف تعیین شده.

۴. بررسی چالش ها، فرصت ها و محدودیت ها در  امور برنامه ، بودجه  و پژوهش  و اقدام در جهت مدیریت و راهبری مؤثر آن ها.

تلاش در جهت ارتقاء رویکرد دانش محوری در امداد امام(ره)

۱. تهیه و تدوین راهبردها، خط مشی ها و برنامه‌های راهبردی ( بلند مدت )، میان مدت وکوتاه مدت امداد امام و ارایه‌ی آن به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب و تأیید

۲. تدوین شاخص‌ها، ضوابط، معیارها، زمان بندی، اولویت بندی و نحوه‌ی اجرای برنامه‌های میان مدت وسالانه‌ی امداد امام و اقدام لازم به منظور تصویب و ابلاغ آن

۳. تهیه و تنظیم اهداف‌ کمی و کیفی‌ و تعیین‌ اولویت‌های برنامه‌های امدادامام درچارچوب سیاست‌های کلی‌ و اجرایی‌ مصوب و براساس نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات و تحقیقات‌ انجام شده

۴. فراهم آوردن موجبات ابلاغ ضوابط، معیارها و خط مشی‌های برنامه‌ریزی به معاونت‌ها و واحدهای اجرایی به منظور تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز بر اساس موازین و مقررات مربوط

۵. نظارت ‌و اعمال هماهنگی بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها‌ی مصوب به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌ شده و پیشرفت فعالیت‌ها براساس برنامه‌های زمان بندی شده

۶. انجام اقدامات لازم به منظور همسویی و هماهنگی طرح‌ها و برنامه‌ها در کلیه‌ی معاونت‌ها و واحدهای اجرایی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های محوله به آن‌ها

۷. تعیین‌ضوابط، خط‌مشی‌ها و اولویت‌های ‌بودجه‌ها‌ی سالیانه‌‌ی امداد امام در قالب برنامه‌های کمی و کیفی تعیین شده

۸. برنامه‌ریزی‌ جهت تهیه و تدوین بودجه‌ی سالیانه امداد امام و ارایه‌ی‌ آن به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب پس از تأیید رییس امداد.

۹. تهیه دستورالعمل‌های لازم در خصوص نحوه‌ی تنظیم بودجه‌ی سالیانه به منظور تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی و ابلاغ آن به معاونت‌ها و واحدهای ستادی و اجرایی امداد امام

۱۰. نظارت و اعمال هماهنگی بر اجرای بودجه‌ی مصوب در کلیه‌ی معاونت‌ها و واحدهای ستادی و اجرایی. 

۱۱. تهیه ‌وتدوین ‌نظامات‌ آمار و اطلاعات‌ موردنیاز امداد امام‌ و استقرار و اجرای آن ‌در چارچوب ضوابط و استانداردهای لازم

۱۲. تهیه، تنظیم و اجرای طرح‌های آماری به منظور جمع‌آوری، پردازش و نگهداری آمار و اطلاعات مورد نیاز

۱۳. برنامه‌ریزی و طراحی به منظور استقرار و راه‌اندازی سیستم‌های مکانیزه جهت تولید، راهبری و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی مورد نیاز امداد امام با بهره‌گیری از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

۱۴. برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش بهره‌وری معاونت‌ها و واحدهای ستادی و اجرایی به منظور اجرای صحیح و به موقع برنامه‌ها و حصول اطمینان از بهبود و افزایش سطح کارآیی مدیران و کارکنان

۱۵. بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، توسعه و کنترل فرم‌های مورد استفاده و ارایه‌‌ی پیشنهاد به منظور بهبود روش‌های انجام کار و حذف مراحل زاید کاری و موازی کاری ها

۱۶. مطالعه وطراحی‌ تشکیلات مناسب برای نهاد متبوع به منظورتقسیم بهینه وظایف و پیش‌بینی‌ واحدهای مناسب‌ برای انجام آن‌ها وجلوگیری از تداخل وظایف و موازی کاری

۱۷. برنامه‌ریزی جهت  تدوین شرح وظایف حوزه‌های تخصصی امداد امام با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط .

۱۸. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ منابع‌انسانی و تدوین‌ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مربوط به نظام‌های تأمین و تعدیل،توسعه‌ی منابع انسانی،کیفیت زندگی‌ کاری، به‌کارگیری‌ و بهره‌وری نیروی انسانی . 

۱۹. طراحی نظام عزل و نصب مدیران و روسا و بررسی صلاحیت‌های مدیریتی،علمی، تجربی و ... با هماهنگی مبادی ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای فرآیند کار .

۲۰. تهیه و تدوین ‌طرح ‌طبقه‌بندی‌ و ارزشیابی ‌مشاغل ‌امداد امام ‌و نظام ‌حقوق ‌و مزایا و به ‌هنگام‌ سازی‌ آن‌ها.

۲۱. نظارت بر اجرای ارزشیابی کارکنان در چارچوب ضوابط و عوامل مدون.

۲۲. نظارت بر امور دبیرخانه‌ی هیأت‌ ارزشیابی و انتصاب کارکنان .

۲۳. پیاده‌سازی تشکیلات سازمانی مصوب و نظارت بر اجرای اصولی و به هنگام‌سازی ساختار تشکیلات امداد امام در چارچوب سیاست‌های مصوب و متناسب با تغییرات حاصل در وظایف و مأموریت‌ها

۲۴. برنامه‌ریزی و انجام مطالعات راهبردی و پژوهش‌های کاربردی در زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت‌های امداد امام(ره) با بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های برون‌سازمانی.

۲۵. تعیین اولویت‌های پژوهشی امداد امام(ره) مبتنی بر رویکرد «مسأله‌محوری» در راستای اسناد بالادستی

۲۶. پیشنهاد راهکارهای مناسب مبتنی بر یافته‌های علمی- پژوهشی جهت پاسخگویی به مسائل مرتبط با مأموریت‌های امداد امام(ره)

۲۷. انجام مطالعات لازم و برگزاری نشست‌های علمی- تخصصی در زمینه‌های مورد نیاز به ویژه موضوع فقر.

۲۸. رصد، جمع‌آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات و مدارک علمی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام(ره)

۲۹. تألیف، ترجمه، تولید و انتشار کتب، متون، گزارش‌های کارشناسی و نشریات متناسب با مأموریت‌های امداد امام(ره)

۳۰. حمایت هدفمند از پدیدآورندگان آثار علمی مرتبط با اولویت‌های پژوهشی امداد امام(ره) مطابق با ضوابط

۳۱. بهینه‌سازی، ارتقاء و روزآمد کردن منابع اطلاعاتی و توسعه منابع دیجیتال

۳۲. مستندسازی الگوهای فعالیتی و تجارب کارکنان خبره امداد امام(ره) .

۳۳. ایجاد بستر مناسب برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت دانش.

۳۴. توسعه تعامل و همکاری در زمینه‌های پژوهشی با سازمان‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی، انعقاد و اجرایی نمودن تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک.

۳۵. حضور سازمان‌یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوطه (شوراها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و ....) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها.