گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج

کد :
69876
آخرین به روزرسانی :
17 تیر 1403 - 12:01

از پیشنهاد صفحه «گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج » به دیگران متشکریم.

Enter the email address of the recipient.
HTML is not allowed in this field.
دسته بندی
برگزیده
تصویرگردان بزرگ
مشارکت‌های مردمی
تفاهم‌نامه
رویداد
چندرسانه
گزارش تصویری

گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج

در آئینی با حضور مدیرکل،معاون اداری مالی، مدیر حوزه ی مسکن و امور مهندسی ساختمان امداد استان و مشاور امور جوانان این نهاد با گروه جهادی ثامن الجج وابسته به گردان امام حسین تیپ امیرالمومنین«ع» استان به امضائ رسید.

....

گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
گزارش تصویری-امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین کمیته امداد استان ایلام و گروه جهادی ثامن الحجج
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)