معاونت برنامه ریزی و بودجه

  

مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهش مدیرکل دفتر تشکیلات وبهبودروشها وتحول اداری مدیرکل دفتر برنامه وبودجه

احمد راه‌ رو خواجه

مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهش

عباس همتی

مدیرکل دفتر تشکیلات وبهبودروشها وتحول اداری

داود حسنی

مدیرکل دفتر برنامه وبودجه

اهداف :

 

 • ۱. کاهش سلسله مراتب و بروکراسی با هدف کوچک سازی و چابک سازی امداد امام (ره)
 • ۲. برنامه ریزی جهت یکپارچه سازی فرایندهای امداد و سیستم های مربوطه
 • ۳. ایجاد زمینه اشاعه روحیه علمی، و استفاده از یافته‌ها و نتایج پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
 • ۴. برنامه ریزی جهت پیاده سازی نظام مدیریت سرمایه انسانی
 • ۵. پیاده سازی تفکر سیستمی در حوزه های مختلف ستاد مرکزی و استان ها
 • ۶. تفویض وظایف و اختیارات از ستاد مرکزی به ستادهای استانی و از ستادهای استانی به ادارات اجرایی
 • ۷. ارتقا کمی و کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی متناسب با اولویت‌های تحقیقاتی امداد امام(ره)
 • ۸. حمایت و پشتیبانی علمی تحقیقاتی از برنامه‌ها و فعالیت‌های امداد امام(ره)
 • ۹. تمرکز و هدایت منابع در قلمروهای تحقیقاتی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام(ره) از طریق شناسایی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت مراکز علمی پژوهشی در جهت ارتقای کیفی پژوهش
 • ۱۰. تسهیل فرایندهای پژوهشی امداد امام(ره) از طریق تدوین و اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها
 • ۱۱. استقرار نظام مدیریت دانش و مستندسازی فعالیت‌ها و تجربیات کارکنان خبره

 

ماموریت‌ها :

 

 • ۱. تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت در چارچوب سیاست ها و جهت گیری های کلان امداد امام(ره) در تعامل با سایر حوزه‌های تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
 • ۲. بررسی و ارزیابی الزامات و ابزارهای مؤثر برای اجرای راهبردها، سیاست ها ، برنامه‌ها و اقدام در جهت تأمین آن ها.
 • ۳. بررسی، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای بهره‌برداری شایسته از منابع، امکانات و ظرفیت‌های موجود در اموربرنامه ریزی و پژوهش با هدف  توسعه و بهبود آن‌ در جهت اجرای مؤثر برنامه ها و نیل به اهداف تعیین شده.
 • ۴. بررسی چالش ها، فرصت ها و محدودیت ها در  امور برنامه ، بودجه  و پژوهش  و اقدام در جهت مدیریت و راهبری مؤثر آن ها.
 • تلاش در جهت ارتقاء رویکرد دانش محوری در امداد امام(ره)

 

وظایف :

 • ۱. تهیه و تدوین راهبردها، خط مشی ها و برنامه‌های راهبردی ( بلند مدت )، میان مدت وکوتاه مدت امداد امام و ارایه‌ی آن به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب و تأیید
 • ۲. تدوین شاخص‌ها، ضوابط، معیارها، زمان بندی، اولویت بندی و نحوه‌ی اجرای برنامه‌های میان مدت وسالانه‌ی امداد امام و اقدام لازم به منظور تصویب و ابلاغ آن
 • ۳. تهیه و تنظیم اهداف‌ کمی و کیفی‌ و تعیین‌ اولویت‌های برنامه‌های امدادامام درچارچوب سیاست‌های کلی‌ و اجرایی‌ مصوب و براساس نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات و تحقیقات‌ انجام شده
 • ۴. فراهم آوردن موجبات ابلاغ ضوابط، معیارها و خط مشی‌های برنامه‌ریزی به معاونت‌ها و واحدهای اجرایی به منظور تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز بر اساس موازین و مقررات مربوط
 • ۵. نظارت ‌و اعمال هماهنگی بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها‌ی مصوب به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌ شده و پیشرفت فعالیت‌ها براساس برنامه‌های زمان بندی شده
 • ۶. انجام اقدامات لازم به منظور همسویی و هماهنگی طرح‌ها و برنامه‌ها در کلیه‌ی معاونت‌ها و واحدهای اجرایی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های محوله به آن‌ها
 • ۷. تعیین‌ضوابط، خط‌مشی‌ها و اولویت‌های ‌بودجه‌ها‌ی سالیانه‌‌ی امداد امام در قالب برنامه‌های کمی و کیفی تعیین شده
 • ۸. برنامه‌ریزی‌ جهت تهیه و تدوین بودجه‌ی سالیانه امداد امام و ارایه‌ی‌ آن به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب پس از تأیید رییس امداد.
 • ۹. تهیه دستورالعمل‌های لازم در خصوص نحوه‌ی تنظیم بودجه‌ی سالیانه به منظور تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی و ابلاغ آن به معاونت‌ها و واحدهای ستادی و اجرایی امداد امام
 • ۱۰. نظارت و اعمال هماهنگی بر اجرای بودجه‌ی مصوب در کلیه‌ی معاونت‌ها و واحدهای ستادی و اجرایی. 
 • ۱۱. تهیه ‌وتدوین ‌نظامات‌ آمار و اطلاعات‌ موردنیاز امداد امام‌ و استقرار و اجرای آن ‌در چارچوب ضوابط و استانداردهای لازم
 • ۱۲. تهیه، تنظیم و اجرای طرح‌های آماری به منظور جمع‌آوری، پردازش و نگهداری آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • ۱۳. برنامه‌ریزی و طراحی به منظور استقرار و راه‌اندازی سیستم‌های مکانیزه جهت تولید، راهبری و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی مورد نیاز امداد امام با بهره‌گیری از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
 • ۱۴. برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش بهره‌وری معاونت‌ها و واحدهای ستادی و اجرایی به منظور اجرای صحیح و به موقع برنامه‌ها و حصول اطمینان از بهبود و افزایش سطح کارآیی مدیران و کارکنان
 • ۱۵. بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، توسعه و کنترل فرم‌های مورد استفاده و ارایه‌‌ی پیشنهاد به منظور بهبود روش‌های انجام کار و حذف مراحل زاید کاری و موازی کاری ها
 • ۱۶. مطالعه وطراحی‌ تشکیلات مناسب برای نهاد متبوع به منظورتقسیم بهینه وظایف و پیش‌بینی‌ واحدهای مناسب‌ برای انجام آن‌ها وجلوگیری از تداخل وظایف و موازی کاری
 • ۱۷. برنامه‌ریزی جهت  تدوین شرح وظایف حوزه‌های تخصصی امداد امام با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط .
 • ۱۸. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ منابع‌انسانی و تدوین‌ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مربوط به نظام‌های تأمین و تعدیل،توسعه‌ی منابع انسانی،کیفیت زندگی‌ کاری، به‌کارگیری‌ و بهره‌وری نیروی انسانی . 
 • ۱۹. طراحی نظام عزل و نصب مدیران و روسا و بررسی صلاحیت‌های مدیریتی،علمی، تجربی و ... با هماهنگی مبادی ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای فرآیند کار .
 • ۲۰. تهیه و تدوین ‌طرح ‌طبقه‌بندی‌ و ارزشیابی ‌مشاغل ‌امداد امام ‌و نظام ‌حقوق ‌و مزایا و به ‌هنگام‌ سازی‌ آن‌ها.
 • ۲۱. نظارت بر اجرای ارزشیابی کارکنان در چارچوب ضوابط و عوامل مدون.
 • ۲۲. نظارت بر امور دبیرخانه‌ی هیأت‌ ارزشیابی و انتصاب کارکنان .
 • ۲۳. پیاده‌سازی تشکیلات سازمانی مصوب و نظارت بر اجرای اصولی و به هنگام‌سازی ساختار تشکیلات امداد امام در چارچوب سیاست‌های مصوب و متناسب با تغییرات حاصل در وظایف و مأموریت‌ها
 • ۲۴. برنامه‌ریزی و انجام مطالعات راهبردی و پژوهش‌های کاربردی در زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت‌های امداد امام(ره) با بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های برون‌سازمانی.
 • ۲۵. تعیین اولویت‌های پژوهشی امداد امام(ره) مبتنی بر رویکرد «مسأله‌محوری» در راستای اسناد بالادستی
 • ۲۶. پیشنهاد راهکارهای مناسب مبتنی بر یافته‌های علمی- پژوهشی جهت پاسخگویی به مسائل مرتبط با مأموریت‌های امداد امام(ره)
 • ۲۷. انجام مطالعات لازم و برگزاری نشست‌های علمی- تخصصی در زمینه‌های مورد نیاز به ویژه موضوع فقر.
 • ۲۸. رصد، جمع‌آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات و مدارک علمی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام(ره)
 • ۲۹. تألیف، ترجمه، تولید و انتشار کتب، متون، گزارش‌های کارشناسی و نشریات متناسب با مأموریت‌های امداد امام(ره)
 • ۳۰. حمایت هدفمند از پدیدآورندگان آثار علمی مرتبط با اولویت‌های پژوهشی امداد امام(ره) مطابق با ضوابط
 • ۳۱. بهینه‌سازی، ارتقاء و روزآمد کردن منابع اطلاعاتی و توسعه منابع دیجیتال
 • ۳۲. مستندسازی الگوهای فعالیتی و تجارب کارکنان خبره امداد امام(ره) .
 • ۳۳. ایجاد بستر مناسب برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت دانش.
 • ۳۴. توسعه تعامل و همکاری در زمینه‌های پژوهشی با سازمان‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی، انعقاد و اجرایی نمودن تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک.
 • ۳۵. حضور سازمان‌یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوطه (شوراها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و ....) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها.
فیلتر زمان مطلب
محتوایی یافت نشد.
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)